november 13

Nesten ingen ungdommer røyker lenger


I 1999 oppga 24 prosent av norske 10.-klassinger at de røykte daglig. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. I 2019 var den redusert til 2 prosent. Bare Island har færre dagligrøykende ungdommer enn Norge. Det viser en europeisk skoleundersøkelse oppsummerer Folkehelseinstituttet i en artikkel:


Få varsel om endringer

Den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) har blitt gjennomført i over 30 europeiske land hvert fjerde år siden 1995. Nå er ESPAD-rapporten for 2019 publisert.

Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant europeiske 15–16-åringer i perioden 1995-2019. Folkehelseinstituttet (FHI) er ansvarlig for den norske undersøkelsen.

Resultatene viser at norske 15–16-åringer kommer svært godt ut sammenlignet med ungdommer i de andre 35 europeiske landene som deltok i undersøkelsen; de ligger gjennomgående lavt både når det gjelder røyking, bruk av alkohol og bruk av andre rusmidler.

– Undersøkelsen viser at andelen norske 10.-klassinger som bruker snus er halvert i perioden 2007–2019, sier seniorforsker Elin Bye ved FHI.

Svært få 15–16-åringer røyker daglig

Andelen 15–16-åringer som røyker daglig har blitt betydelig mindre etter årtusenskiftet, og er redusert fra 24 prosent i 1999 til 2 prosent i 2019 (tabell 1). Norge var allerede i 2015 blant de landene i Europa som hadde den laveste andelen som oppga å ha røykt, både noen gang og daglig. Slik er det fremdeles.


Tallene for 2019 viser ikke en ytterligere reduksjon i røyking blant norske 15–16-åringer, men ligger på samme nivå som i 2015. En av fire norske 10.-klassinger oppga i 2019 at de noen gang hadde røykt. For halvparten av disse dreide det seg om 1–5 ganger totalt.


– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa, og det er gledelig at Norge fortsatt ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier Bye.

Færre bruker snus daglig

Det siste tiåret har andelen norske ungdommer som oppgir bruk av snus daglig vært større enn andelen som oppgir dagligrøyking, men færre 15–16-åringer bruker snus nå enn før. Andelen dagligbrukere av snus er redusert fra 7–8 prosent til 4 prosent i perioden 2007–2019. Det er hovedsakelig guttene som har redusert bruken av snus.


Andelen gutter som bruker snus daglig er halvert fra 12 prosent i 2011 til 6 prosent i 2019, mens andelen jenter er redusert fra 4 prosent i 2011 til 3 prosent i 2019. Andelen som oppga noen gangs bruk av snus er redusert fra 33 prosent i 2007 til 19 prosent i 2019.


– Det blir interessant å se om mønsteret er noe disse gruppene tar med seg videre i livet. Da vil tallene for snusbruk blant eldre ungdom og voksne også gå ned med årene. Eller om det vi ser er en forskyvning i oppstart, altså at de kommer til å begynne med snus senere i livet, sier Bye.

Bruk av e-sigaretter

Det er i 2019 for første gang inkludert spørsmål om bruk av e-sigaretter i ESPAD-undersøkelsen. I europeisk sammenheng ligger norske 10.-klassinger også relativt lavt på slik bruk, om lag 2 prosent oppga i 2019 daglig bruk av e-sigaretter. Mens tre av ti norske 10.-klassinger oppga at de noen gang hadde brukt e-sigaretter, oppga en av ti slik bruk siste 30 dager, og av disse oppga flertallet (63 prosent) at det var snakk om sjeldnere enn en gang i uken.

Som for bruk av vanlige sigaretter er det også langt flere gutter som oppgir å bruke e-sigaretter sammenlignet med jenter. Hvorvidt e-sigarettene inneholdt nikotin er ikke oppgitt. Flertallet av ungdommene som oppga eksperimentering eller bruk med e-sigaretter hadde også erfaring med vanlige sigaretter og/eller snus.

Aktuell link | FHI