november 17

Anbefaler hvem som bør prioriteres for koronavaksineringRisikogrupper, helsepersonell og medarbeidere i kritiske samfunnsfunksjoner bør prioriteres for koronavaksinering, anbefaler ekspertgruppen for etikk og prioritering som er nedsatt av Folkehelseinstituttet.
Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å organisere koronavaksinasjonsprogrammet. Som en del av oppdraget har Folkehelse­instituttet (FHI) etablert en ekstern ekspertgruppe for etikk og prioritering.


FHI har oversendt ekspertgruppens første rapport til HOD. Rapporten inneholder forslag til hvilke grupper som bør prioriteres i den første fasen av koronavaksinasjonsprogrammet opplyser FHI i en artikkel:


Ekspertgruppen har med denne rapporten gitt sine råd til FHI, som vil ta med disse anbefalingene i sine vurderinger overfor HOD på et senere tidspunkt.
Rapporten fra ekspertgruppen i etikk og prioritering kan leses her:

Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge

Regjeringen bestemmer

Det er regjeringen som vil treffe den endelige beslutningen om prioritering av vaksinasjoner. Den endelige rapporten med vaksinasjonsanbefalinger fra FHI vil inngå i regjeringens beslutningsgrunnlag.
– For Folkehelseinstituttet har det vært viktig å beskrive hvilke verdier vi vil legge til grunn for våre senere anbefalinger og definere tydelig hvilke mål koronavaksinasjonsprogrammet skal oppnå. Ekspertgruppens konklusjoner legger dermed sentrale føringer for våre endelige anbefalinger, sier Geir Bukholm, leder i koronavaksinasjonsprogrammet ved Folkehelseinstituttet.

Dette bør ligge til grunn for prioriteringene

I rapporten skriver ekspertgruppen at fem verdier bør ligge til grunn for prioritering av vaksinasjon:

likeverd

velferd

likhet

tillit

legitimitet


Koronavaksinasjon har fem mål, her rangert etter viktighet:

redusere risiko for død

redusere risiko for alvorlig sykdom

opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur

beskytte sysselsettingen og økonomien

gjenåpne samfunnet


I sum resulterte disse verdiene og målene i at gruppen anbefalte tre kategorier som skal vurderes som grunnlag for prioritering:

risikofaktorer for alvorlig sykdom og død

smittesituasjonen

yrke


Foreløpige anbefalinger avhengig av pandemiens forløp

Ekspertgruppen anbefaler at vaksinasjonsstrategien, inkludert prioriteringsrekkefølgen, bør justeres i takt med pandemiens utvikling (dynamisk prioritering). En slik dynamisk prioriteringsordning tar hensyn til pandemiens forløp, vaksinenes egenskaper og smittesituasjonen i Norge.

Dette er de fire scenariene som utløser ulike tiltak:

Ekspertgruppen foreslår at prioritering følger de fire scenariene som legges til grunn i regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19 pandemien – kontroll (1a), kontroll med klynger (1b), delvis kontroll (2a) og utbredt smitte (2b):
Scenarier for tiltak.JPG
Ekspertgruppen anbefaler at prioriteringsrekkefølgen bør tilpasses hvert enkelt scenario.

Ekspertgruppen anbefaler at disse gruppene bør prioriteres i pandemi-scenario 1–2a i denne rekkefølgen:

risikogrupper

helsepersonell

Det blir understreket a dette er foreløpige anbefalinger basert på dagens kunnskap, så det kan hende at anbefalingene endrer seg med ny kunnskap.

Disse gruppene bør prioriteres ved utbredt smitte
(scenario 2b) i denne rekkefølgen:1. helsepersonell
2. risikogrupper
3. personer i kritiske samfunnsfunksjoner