november 24

Nå kan hele politi-Norge snart ta i bruk droner


Etter 1,5 år med tilnærmet utelukkende positive erfaringer fra pilotprosjektet for dronebruk i politiet, er det besluttet at samtlige politidistrikt får muligheten til å benytte seg av droner i sitt arbeid. Det opplyser Politidirektoratet i en artikkel:Erfaringer fra pilot peker på en rekke gevinster
Agder, Trøndelag og Troms politidistrikt har siden september 2019 testet bruk av droner til ulike politiformål. Anbefalingene fra samtlige distrikt er at bruk av droner bør videreføres i politiet.


Hovedfokuset for prosjektet har vært rettet mot åstedsdokumentasjon og forbedring av politiets situasjonsforståelse. I tillegg er dronene benyttet til søk, redning og annen politioperativ innsats.
-Det har blitt dokumentert at droner kan lede til en rekke gevinster, herunder bedre beredskap, effektiv kriminalitetsforebygging, etterforskning av høyere kvalitet, forbedring av mannskapenes egensikkerhet og publikums rettssikkerhet. Det er derfor gledelig at dette verktøyet nå blir tilgjengelig for hele politi-Norge. Vi håper og tror at beslutningen blir tatt godt i mot, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen.


Ambisjonsnivå

Det er besluttet at politiet i første omgang tar i bruk droner med en lav ambisjon. Det innebærer at hvert distrikt får mulighet til å utdanne seks operatører. Totalt vil det utdannes ca. 100 droneoperatører i politiet.

-Dette innebærer at det i første omgang vil være en forholdsvis lav tilgjengelighet på dronene. Vi er likevel trygge på at dronene vil kunne bidra til effektiv og god oppgaveløsning der de tas i bruk, og at vi vil fortsette å høste gode erfaringer slik at vi kan videreutviklebruk av denne teknologien, kommenterer Vangen.


Beslutningen omfatter

•Politihøgskolen får ansvar for å etablerer utdanningsplaner for politiets dronepiloter samt e-læringsprogram for denne utdanningen.

•Politiets fellestjenester får ansvaret for anskaffelser av politiets droner og gjør disse tilgjengelig i sin nettbutikk.

•Oslo politidistrikt tildeles to stillinger som ivaretar nødvendig pålagte arbeidsoppgaver etter krav fra Luftfartstilsynet. Denne støtteorganisasjon vil ivareta oppgaver og ansvar for alle politidistriktene.

Politidistriktene beslutter

Selv om det er besluttet at droner nå kan brukes i hele etaten, vil det være opp til hver enkelt politimester om de velger å ta de i bruk.

-Noen distrikt vil ønske å ta verktøyet i bruk med en gang, mens andre ønsker å fase inn bruken senere. Det er viktig at de enkelte distriktene vurderer behov og timing selv, slik at de kan tilrettelegge for en god innfasing, kommenterer Vangen.
Foto via Politiet