november 25

Ukerapport for uke 47 – covid-19


Få varsel om endringer

Det ble meldt 3 621 tilfeller i uke 47. Etter flere uker med økning i antall meldte tilfeller var antall meldte tilfeller i uke 47 noe redusert sammenlignet med uke 46 da det ble meldt 4080 tilfeller.


Samtidig var det en nedgang i antall testede på 16 % fra uke 46. Andelen positive blant de testede økte fra 2,77 % i uke 46 til 2,92 % i uke 47 oppsummerer FHI i en artikkel:


Geografi

Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst både mellom og innad i fylker. Oslo har høyest forekomst med 336 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 46 og 47 samlet og andel positive blant de testede på 5,5 % i uke 47.

Antall meldte tilfeller i Oslo har vært stabilt siste to uker. Trøndelag har lavest forekomst med 31 meldte tilfeller per 100 000 (uke 46 og 47) og andel positive på 0,6 % i uke 47.

Det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hoved­årsak siden sommeren, men økningen har avtatt de siste ukene.


Det er foreløpig rapportert om 101 nye innlagte pasienter i uke 47 (101 i uke 46). Flest innleggelser sist uke per 100 000 innbyggere var i Helse Sør-Øst, og det har vært et økende antall nye innleggelser blant personer med bostedsfylke Oslo. Det var 20 nye inn­leggelser i intensivavdeling i uke 47, etter 16 i uke 46. Antall covid-19 assosierte dødsfall ukentlig øker. Det er meldt om 12 dødsfall i uke 47. Dette er det høyeste antallet siden slutten av april.


Stabilt høyt

Smittespredningen i Norge er stabilt høy, men med store lokale variasjoner. Den sterke økningen i antallet meldte tilfeller og sykehusinnleggelser ser ut til å avta. Dette kan være en begynnende effekt av de nye tiltakene fra slutten av oktober og begynnelsen av november. Situasjonen er imidlertid ustabil med fare for ny økning.


Sterk innsats

Det er behov for ved­varende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo-området samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd.


Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og­ tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.