desember 03

Pasientene er stort sett fornøyd med sykehusoppholdet


De fleste pasientene er alt i alt tilfreds med sykehusoppholdet, men svarene deres peker også på svake punkter. Det viser Folkehelseinstituttets nyeste undersøkelse om pasientenes erfaringer på norske sykehus.


Folkehelseinstituttet gjennomfører jevnlig ulike brukererfaringsundersøkelser om ulike sider ved helsetjenesten, som benytter disse erfaringene i sitt løpende kvalitetsarbeid.


Denne undersøkelsen ble gjennomført blant et utvalg personer som var utskrevet fra døgnopphold ved somatiske sykehusavdelinger høsten 2019. Av 21.189 som fikk spørreskjema, svarte 12.296. Det gir en svarprosent på 58 beskriver FHI i en artikkel:Det er laget én felles rapport for hele landet:

Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet.

Det er også laget egne rapporter for de regionale helseforetakene (RHF-ene), helseforetakene (HF-ene) og hvert enkelt sykehus eller behandlingssted som var en del av undersøkelsen. Tallene i disse rapportene inngår i Helsedirektoratets system for Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI).


Tilfreds med pleien og behandlingen

Undersøkelsen viser at de fleste pasientene i stor eller svært stor grad er tilfreds med pleien og behandlingen ved sykehusene, men 12 prosent svarer at de i noen eller liten grad, eller ikke i det hele tatt, er tilfreds.

Figur 1. Pasientenes generelle vurdering av pleien og behandlingen på sykehuset.

Figur 1 pleien.JPG

Kilde: Pasienters erfaringer med norske sykehus i 2019. Metodebeskrivelse og analyser for landet samlet, Folkehelseinstituttet, desember 2020.


Best tilbakemelding: Personalet og ivaretakelse av pårørende

De fleste spørsmålene handler om erfaringer. I rapporten er 34 enkeltspørsmål samlet i grupper som beskriver ulike sider av sykehusoppholdet. Gruppene kalles indikatorer, og sykehusene kan få en skår fra 0 til 100, hvor 100 er best.

Tabell 1. Pasientenes skår på en skala fra 0 til 100 for ni spørsmålsgrupper (indikatorer). Endring fra forrige undersøkelse gjennomført i 2015.

På nasjonalt nivå er det indikatorene Pårørende, Pleiepersonalet og Legene som har fått de høyeste skårene.

De laveste skårene har Utskrivning og Samhandling. Dette likner på resultatene fra tidligere tilsvarende undersøkelser, seinest i 2015.

– Det synes som om sykehusene i 2019 skårer lavere på de fleste indikatorene. Unntakene er Samhandling, som er uforandret, og Utskrivning og Ventetid, hvor skårene har gått opp siden 2015, sier seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne.

Hun understreker at endringer i datainnsamlingsmetoden gjør det litt usikkert å sammenligne med tallene fra 2015.

Disse spørreundersøkelsene skal gjennomføres årlig i perioden 2019 til 2023.

Dårligst tilbakemelding fra eldre og de med dårlig helse

Forskerne sammenlignet også hvordan ulike pasientgrupper i landet under ett svarte innenfor de ulike spørsmålsgruppene.

– Blant annet ga pasienter med høy alder og svak helse sykehusene de dårligste tilbakemeldingene, konstaterer seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Folkehelseinstituttet.


Her kan du lese om flere detaljer | Input via FHI