desember 04

Færre bortvises på grensa


I uke 48 ble 303 personer bortvist fra Norge. Det er 49 færre enn uka før og 254 færre enn uke 46. De fleste bortvisningene er hjemlet i smittevernregelverket.


De aller fleste, 267 personer, ble bortvist på grensen til Sverige i Øst politidistrikt, mens 18 ble bortvist fra Innlandet politidistrikt opplyser Politidirektoratet i en melding:


Det er totalt bortvist personer fra 7 av 12 politidistrikter.

-Synkende trafikk og økt kunnskap om nye innreise- og karanteneregler har nok bidratt til at færre bortvises. Men det forventes at trafikken vil øke nærmere jul, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet Tone Vangen.

En stor andel bortvises på grunn av manglende negativ Covid-19 test. I tillegg har politiet opplevd at noen frivillig har valgt å snu på grensen, trolig som følge av at de ikke oppfyller innreisereglene.


Grensekontroll

Som et ledd i å begrense videre spredning av covid-19 har politiet gjennomfør systematisk personkontroll på indre grense siden mars. Politiet følger opp et detaljert regelverk som regulerer hvem som har lovlig adgang til grensepassering. Politiet får bistand fra både Forsvaret og Tollvesenet til å gjennomføre kontrollen. Reisende får informasjon om karantenereglene og om karantenehotell.


-Alle som skal inn i Norge må oppdatere seg på hvilke regler som gjelder og gjøre det som kreves. Politiet pålegger ikke karantene eller opphold på karantenehotell, men brudd på karanteneregler kan være straffbart, sier Vangen.


Det er om lag 200 grenseovergangssteder i Norge, og de aller fleste har svært liten trafikk. Politiets tilstedeværelse på grensa er en prioritering mellom flere viktige oppgaver. I november ble kontrollaktiviteten intensivert.

-Politiets kontroller utføres på ulike måter, både ved tilstedeværelse men også sporadisk og andre steder enn ved grensa. Grensekontrollen skal være kunnskapsbasert og basert på fortløpende risiko og sårbarhetsanalyser. Det skal ikke være noe sted hvor et betydelig antall reisende kan krysse indre grense uten å bli kontrollert. Vi opplyser ikke hvordan og når vi utfører kontroll, sier Vangen.


Etterlyste pågripes

Økt grensekontroll gjør at politiet pågriper personer for andre forhold. I uke 48 ble 10 personer pågrepet av politiet. Dette tallet har variert lite de siste tre ukene. Grunnlaget for pågripelsene kan for eksempel være at de er etterlyst eller har forkynnelser som skal utføres.


Tabell. Antall bortvisninger fordelt på politidistriktene og uke.