desember 05

Koronaregler – hva gjelder i Fredrikstad nå? Innhold..


Med både nasjonale og lokale forskrifter, regler, råd og anbefalinger, kan det være vanskelig å orientere seg i koronareglene om dagen. Her har Fredrikstad kommune samlet de lokale bestemmelser og anbefalinger som gjelder for Fredrikstad nå.


Som hovedregel gjelder nasjonale bestemmelser og råd, men kommunen kan stramme inn med lokale forskrifter og tiltak når smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig og forholdsmessig.Her får du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder i Fredrikstad fra fredag 4. desember, på de områdene der kommunen nå har strengere bestemmelser og råd enn de nasjonale.

I oversikten under er det skilt mellom forskriftog anbefalinger. Bestemmelsene i nasjonal og lokal forskrift må følges. Brudd på reglene i forskriften kan sanksjoneres etter smittevernloven. Anbefalinger er noe du bør forholde deg til, for å bidra til samfunnsdugnaden for redusert smittespredning.

Oversikt:

Skole

(Smittevernfaglig vurdering)
Fortsatt rødt nivå i videregående opplæring


Det er fortsatt en del smitte i aldersgruppen for videregående opplæring. Kommuneoverlegen i Fredrikstad har derfor besluttet å videreføre rødt nivå for smitteverntiltak i videregående opplæring til 18.12.2020.

Tilbake til gult nivå på ungdomsskolene

Etter en periode med mindre smitte mellom elever på ungdomsskoletrinnet vurderer kommunen nå situasjonen rundt karantene og smittesporing som håndterbar. Derfor har kommuneoverlegen i Fredrikstad besluttet at ungdomsskolene går tilbake til gult nivå for smitteverntiltak fra 5.12.2020.
Konkrete beskjeder om hvordan dette påvirker skolehverdagen til den enkelte elev, kommer direkte fra skolen.

Her kan du lese hva som generelt gjelder for de forskjellige farge-kategoriene

Arrangementer
Offentlige arrangementer
(Forskrift)

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig.

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere, som ikke er i samme husstand eller skole eller barnehagekohort, skal kunne holde minst én meters avstand til andre som ikke er i
samme husstand/kohort, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

For innendørs offentlige arrangementer gjelder reglene i den nasjonale covid-19-forskriften.

Eksempler på offentlig arrangement

Offentlige arrangementer innebærer at andre enn privatpersoner er ansvarlige for arrangementet. Dette gjelder eksempelvis kinoforestilling, idrettsarrangement, konsert, o.l.
Arrangøren er ansvarlig for å overholde smittevernreglene i covid-19-forskriften, inkludert å registrere de som er tilstede på grunn av smittesporing. Som gjest eller deltaker har du ansvar for å overholde generelle smittevernregler. Arrangementet kan gå som planlagt hvis arrangøren følger forskriften.

Private arrangementer
(Forskrift)


Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster på offentlige steder
og i leide lokaler, med flere enn 10 personer til stede samtidig. Dette gjelder altså private sammenkomster/arrangementer, som regulert i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 (bokstav f).


Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde én meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort.

Den private arrangøren er ansvarlig for å overholde smittevernreglene i covid-19-forskriften.
Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder,
slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden.

Forbudet gjelder ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme
husstand.

Eksempler på private arrangementer

Private arrangementer/sammenkomster på offentlig sted betyr fest/arrangement arrangert av privatpersoner utenfor eget hjem.

Privat sammenkomst/arrangement etter den nasjonale covid-19-forskriften (§ 13 første ledd bokstav f) omfatter eksempelvis bursdagsfeiringer, bryllup, dåp, minnestund, firmafest og lignende.
Offentlig sted betyr lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.
Privat sammenkomst/arrangement på offentlig/lånt sted er noe annet enn privat samling/besøk i eget hjem. Hjemme kan man invitere inntil fem gjester, i tillegg til de som bor der, med unntak for barnehage/barneskoler-grupper. Fra og med 4. desember anbefaler imidlertid kommunen at alle holder antall nærkontakter privat på et minimum, ut over det nødvendige.


Som privat arrangement regnes ikke private sammenkomster med 20 eller færre deltakere, som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten. Slike treffpunkter reguleres dermed ikke av Fredrikstad kommunes lokale forskrift for forebygging av koronasmitte.


Ved besøk på restaurant/serveringssted vil restaurantens regler for smittevern i covid-19-forskriften følges, da det er restauranten som er ansvarlig for smittevernet.

Én-metersregelen gjelder for alle typer sammenkomster og arrangementer (barnehage- og barneskolekohorter unntatt).


Venner og familie

(Anbefaling)

Både Fredrikstad kommune og regjeringen ber alle om å ha minst mulig sosial kontakt, for å redusere det samlede antallet nærkontakter.

Hvor mange kan man invitere hjem?

For sosialt samvær i private hjem, hager eller hytter gjelder den nasjonale anbefalingen om å ikke samle flere enn fem gjester, i tillegg til husstandsmedlemmene. Samtidig anbefaler både nasjonale og lokale myndigheter de neste ukene at man holder antall besøkende på et minimum, ut over det nødvendige.

Husk avstand på minst én meter. To meters avstand er anbefalt til personer i risikogruppene, dersom du kommer fra/bor i et område med høy smittespredning.


Barn

Barn til og med barneskolealder kan være sammen med kohorten sin. Fredrikstad kommune anbefaler ikke nå at man blander for eksempel barn fra en teatergruppe eller idrettslag som ikke går på samme skole/trinn, med den vanlige kohorten.Ungdom

Ungdom kan ha to-tre faste venner som de kan være nære. Maksgrensen på fem gjester samtidig gjelder også for ungdom. I tillegg gjelder anbefalingen om færrest mulig nærkontakter i perioden fram til jul. Husk at dersom ungdommen i huset har fem gjester, så kan ikke foreldrene ha gjester samtidig.

Fritidsaktiviteter og idrett
Trening (forskrift)


For voksne og ungdom over ungdomsskolealder skal det ikke gjennomføres organiserte
fritidsaktiviteter eller breddeidrett.

Forbudet gjelder ikke utendørs aktivitet for ungdom opp til 20 år.

Forbudet gjelder heller ikke for aktiviteter der det kan holdes minst to meters avstand til
andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke
genereres nærkontakter.


Kamper, cuper etc. i breddeidretten (anbefaling)

Fredrikstad kommune anbefaler breddeidrettslag i Fredrikstad å avlyse alle planlagte kamper, cuper, stevner og treningskamper til og med 17. desember. Dette gjelder både voksne og barn.


Uteliv
(Forskrift)

Serverings- og skjenkesteder i Fredrikstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).
For de serverings- og skjenkestedene i Fredrikstad kommune som har anledning til å
holde åpent i medhold av den nasjonale covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol
etter kl. 22.00.


Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.


Smittevernkrav til serveringsstedene

Serveringsstedene skal sørge for at alle som ikke er i samme husstand, kan holde én meters avstand.
Det skal være sitteplasser for alle, alkohol skal bare serveres ved bordet, og alle som samtykker, skal registreres.

Maksgrense på 20 personer per bestilte gruppe følger av gjeldende regler i den nasjonale covid-19-forskriften.


Kollektivtransport
(Forskrift)


Der kollektivtransport benyttes, skal det
utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern, og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten (buss, ferge, tog) bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.


Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør, når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Munnbind

Munnbind på kollektivtransport (forskrift)

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten (buss, ferge, tog) bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.


Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør, når det er passasjer i taxien.


Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Munnbind på sykehjem (anbefaling)

Ansatte på sykehjem i Fredrikstad skal bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Forsterkede smitteverntiltak i helse- og omsorgstjenesten (anbefaling)
Ansatte i kommunens hjemmebaserte helse- og omsorgstjenester skal bruke munnbind ved pasientkontakt med personer med forhøyet risiko for alvorlig covid-19-sykdom, når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. Kommunens helsetjenester følger rådene fra FHI om forsterkede smitteverntiltak.


Arbeid


Husk én-meter’n også på jobb.

Jo større avstand, jo mindre fare er det for å bli smittet. I smittesammenheng regnes man som nærkontakt hvis man er nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter. Man kan også bli utsatt for smitte ved samvær under to meter i kortere tid enn 15 minutter, uten at dette definisjonsmessig kalles «nærkontakt». Derfor gjelder rådet om god avstand, gjerne to meter dersom man blir stående over flere minutter og prate.


Hjemmekontor (anbefaling)

Fredrikstad kommune oppfordrer arbeidslivet til bruk av hjemmekontor der det er praktisk mulig. Kommunen oppfordrer samtidig til bruk av digitale møter, fleksibel arbeidstid og andre tiltak som kan bidra til å redusere antallet fysiske møtepunkter på arbeidsplassen, lette presset på kollektivtransporten i rushtiden og begrense antall nærkontakter. Fysiske jobbmøter bør begrenses til de viktigste sakene og prosessene. Ved frammøte på arbeidsplassen er det viktig å holde god avstand, så langt det er forenlig med arbeidsoppgavene.


Næringsliv

Fredrikstad kommune anbefaler å ta handleturen utenom det typiske ettermiddagsrushet.


Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre (forskrift)


Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i
lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal
beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder
ved inngangen.

Karantene og smittesporing (forskrift)

Innbyggere og besøkende i Fredrikstad skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Aktuell link | kilde | Fredrikstad