desember 10

Overvåkingsdata viser en nedgang i smittespredning de siste tre ukene


Uke 49

Her er Folkehelseinstituttets
sammendrag og vurdering for uke 49:


Norge

•Det er foreløpig meldt 2500 tilfeller i uke 49. Det er en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uke 48, da det ble meldt 2 921 tilfeller.


•Det er all grunn til å tro at nedgangen skyldes den samlede effekten av tiltakene som har blitt iverksatt. Men – situasjonen er fortsatt ustabil med fare for ny økning, og det er derfor fortsatt viktig at alle følger de generelle smittevernrådene.


•Det er fortsatt store geografiske variasjoner.

•Oslo og Viken hadde høyest forekomst med henholdsvis 223 og 194 meldte smittetilfeller per 100.000 innbyggere for uke 48 og 49. Det har for begge disse fylkene vært en nedgang i smittetilfeller på henholdsvis 23 og 11 prosent fra uke 48 til 49.


•Rogaland, Trøndelag og Nordland har lavest forekomst av smitte, med færre enn 20 tilfeller per 100.000 innbyggere for uke 48 og 49 samlet.


•Det har vært en nedgang i antall meldte nye smittetilfeller i alle aldersgruppene – med unntak av personer mellom 60-79 år. Den aller største nedgangen ser vi nå i aldergruppen 13-19 år (28 prosent).

•De siste fem ukene har antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak vært relativt stabil. I uke 48 var det 94 nye innleggelser, og i uke 49 er det foreløpig rapportert om 96 nye innleggelser.

Det var 17 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 49, etter 13 i uke 48 og 22 i uke 47.

•Det var 21 dødsfall med dødsdato i uke 49.

•Det er behov for vedvarende sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken samtidig som kommuner ellers i landet må oppdage og raskt få kontroll på sine utbrudd. Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan være nødvendige med målrettede eller generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.