desember 16

Ukerapport covid-19: Flater ut..#norgepåkryssogtvers


Etter nedgang de siste tre ukene ser vi nå at smittespredningen av covid-19 flater ut. Det viser overvåkings- og modelleringsdata i ukerapporten for uke 50 opplyser Folkehelseinstituttet i en oversikt:


Ukerapporten viser også følgende:

•Det er foreløpig meldt 2 685 tilfeller i uke 50. Dette er en økning på 6 % sammenlignet med uke 49. Det var en økning i antall testede på 8 % siste uke, andelen positive blant de testede har vært stabil (2,34 % i uke 50).


•Det er fortsatt store geografiske variasjoner i forekomst. Oslo og Viken står for 67 % av de meldte tilfellene siste uke, men situasjonen har vært relativt stabil i begge fylker siste uke.


•Flere lokale utbrudd har ført til en økning i antall meldte tilfeller fra flere fylker siste uke, spesielt i Trøndelag hvor antall meldte tilfeller økte fra 42 i uke 49 til 189 i uke 50. Kun Rogaland har færre enn 20 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 49 og 50 samlet (19).


•Sammenlignet med ukene 46-49 var det en nedgang i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 50. De siste ukene har det vært en nedadgående trend i nye innleggelser fra Oslo, og nå er også trenden i Viken nedadgående.

De siste fire ukene har det vært en stabil trend i meldte covid-19-assosierte dødsfall, med mellom 20 og 30 dødsfall per uke. Det ble meldt r 22 dødsfall med dødsdato i uke 50.


•Matematisk modellering tyder på at smittespredningen i Norge har vært synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall etter 22. november på 0,9 (95 % CI 0,8–1,0), mot 1,1 for en uke siden. Dette tyder på at nedgangen i smittesittespredningen har flatet ut.

•Situasjonen er fortsatt ustabil med fare for ny økning, og det er behov for vedvarende innsats for å redusere smittespredningen.


•Testing og smittesporing er det viktigste tiltaket for å stoppe utbrudd, men det kan bli nødvendige med både målrettede eller mer generelle kontaktreduserende tiltak i tillegg. Epidemiens potensial for rask økning taler for årvåkenhet og tidlig iverksetting av tiltak, samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene.

—-

Aktuell link | FHI