desember 17

Nye koronaregler i Fredrikstad kommune. Fra 18. desember til 7. januar


Her får du oversikt over de forskriftsfestede tiltakene som gjelder i Fredrikstad fra og med fredag 18. desember.


Fredrikstad og Sarpsborg innførte fra 4. desember felles forskrift med tiltak for å dempe koronasmittetrykket i kommunene. Så langt har ikke tiltakene hatt tilstrekkelig effekt, og smitten har holdt seg stabilt høy gjennom desember.


Formannskapet i Fredrikstad vedtok derfor torsdag ny lokal forskrift med koronaregler for Fredrikstad. Reglene kommer i tillegg til nasjonale regler og lokale og nasjonale anbefalinger og råd.


-Ikke anledning

– Vi hadde håpet å se at smittetrykket ble lavere som følge av tiltakene vi iverksatte fra 4. desember, slik at vi kunne myket opp koronareglene inn mot julen. Med fortsatt høyt smittetrykk, og flere uoversiktlige smitteveier, har vi nå dessverre ikke anledning til det, sier ordfører Jon-Ivar Nygård via kommunens nettsider:


Hvorfor forskrift?

Med forskrift er det ikke lenger snakk om råd og anbefalinger, men om forbud og påbud.

Brudd på disse kan føre til sanksjoner.


§ 1. Formål og virkeområde

§ 2. Munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til medreisende, skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.
Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, for skoleskyss i grunnskolen, eller for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.


Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften gjelder i Fredrikstad kommune.
Når det ikke er mulig å holde minst én (1) meters avstand til andre enn
husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.


Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende, jf. første ledd.

Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de
ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid-19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.


§ 3. Offentlige arrangementer utendørs og innendørs

Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig.

For offentlige innendørsarrangementer gjelder nasjonal antallsbegrensning.

Ved sang og liknende skal det være to (2) meters avstand mellom personer som ikke bor sammen.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én (1) meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.


§ 4. Private arrangementer og sosiale sammenkomster

Antall gjester i private sosiale sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte etc., og i private arrangementer på offentlige steder og i leide lokaler, skal være maksimalt fem (5), i tillegg til egen husstand.

Unntak kan gjøres for inntil to datoer i forskriftsperioden, der det kan samles inntil ti (10) gjester, i tillegg til egen husstand.

Hver enkelt innbygger bør begrense antall sammenkomster man deltar i til to (2) per uke, enten man er gjest eller vertskap.

Det skal alltid være minst én (1) meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen.

Det nasjonale unntaket for etablerte kohorter/grupper i barnehage og barneskole gjelder, slik at barn som inngår i samme kohort også kan samles på fritiden. Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder. Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden.


Privat arrangør/vertskap skal:

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller
skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst én (1) meters avstand til andre som
ikke er i samme husstand/kohort, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder også på vei
inn og ut fra arrangementet, samt i pauser.

a. Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.

b. Ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing.

§ 5. Fritidsaktiviteter, breddeidrett og treningstilbud

For voksne og ungdom over ungdomsskolealder skal det ikke gjennomføres organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett.

Forbudet gjelder ikke utendørs aktivitet for ungdom opp til 20 år.

Forbudet gjelder heller ikke for individuelle treninger/aktiviteter der det kan holdes minst to (2) meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke genereres nærkontakter.

§ 6. Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst én meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal opplyses om maksimalt antall tillatte kunder ved inngangen. Det skal om nødvendig være vakthold som sørger for at kravet etterkommes.

§ 7. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Fredrikstad kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Fredrikstad kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av den nasjonale covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol etter kl. 22.00.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

§ 8. Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Fredrikstad skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene, og bidra til smittesporing.

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Gruppetrening med tre eller flere deltakere tillates ikke. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes.

Serveringsstedet kan, i tråd med nasjonal forskrift, ha servering for privat sammenkomst
med inntil 20 personer.

§ 9. Ansvar

Fredrikstad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 18. desember 2020 kl. 00.00, og gjelder til og med 7. januar 2021