desember 17

Strengere koronatiltak i Sarpsborg. Her er reglene

På bildet – Ordfører Foto via Sarpsborg kommune

Strengere koronatiltak

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner skjerper koronareglene. Blant annet begrenses antallet personer du kan ha på besøk hjemme.

-Situasjonen er svært alvorlig. Om vi ikke ser en bedring de neste dagene, kan vi bli nødt til å gå enda hardere til verks og stenge ned store deler av sarpsborgsamfunnet, sier ordfører i Sarpsborg Sindre Martinsen-Evje.

Aktuell link | Sarpsborg kommune

For første gang siden koronapandemien brøt ut vedtok Sarpsborg formannskap en egen forskrift for to uker siden. Mens det tidligere kun har vært lokale råd og anbefalinger, ble det gjennom forskriften forbud og påbud som kan straffes med bøter hvis de brytes.

Nå har Sarpsborg formannskap vedtatt å forlenge forskriften til 7. januar, i tillegg til at reglene er skjerpet. Her kan du lese hele forskriften.


De nye tiltakene

Sarpsborg kommune skriver på sine nettsider at dette dreier de viktigste, nye reglene seg om:

Du får kun ha fem gjester hjemme eller i leide lokaler, men kan ha 10 gjester to dager i perioden fram til 7. januar

Hver enkelt innbygger bør begrense antall sammenkomster man deltar i til to per uke, enten du er gjest eller vertskap

Det blir påbudt med munnbind på offentlige steder der du ikke kan holde én meters avstand til andre
På offentlige arrangementer innendørs hvor det er allsang og lignende skal det være minst to meters avstand til andre

Det blir forbudt med innendørs gruppetrening med mer enn tre personer

Høye smittetall

De høye smittetallene er årsaken til forslaget om å fortsette med en forskrift. De tre siste ukene har det vært 118, 97 og nå senest 102 smittetilfeller i Sarpsborg. Det er registrert store utbrudd både på Nortura og ved to kristne forsamlinger.

Smittetilfellene på skoler, i barnehager og i helseinstitusjoner har blitt færre, men situasjonen er likevel alvorlig. Det er en fortsatt stor belastning på kommunens ansatte, både når det gjelder den ordinære driften, men også på testkapasiteten og i smittesporingsarbeidet.

-Mulig med ytterligere innstramming

-Situasjonen er nå så alvorlig at vi må skjerpe reglene ytterligere. Derfor foreslår vi at dagens forskrift fortsetter med skjerpede påbud og forbud. Om vi ikke ser en bedring i smittesituasjonen de neste dagene, kan vi bli nødt til å foreslå en ytterligere innstramming, sier ordfører Sindre Martinsen Evje.


Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen skriver dette i saken til formannskapet: «En situasjon med smittespredning ute av kontroll vil ha store konsekvenser, og kan medføre enda mer inngripende og langvarige tiltak. Dette vil bli vurdert fortløpende, dersom tiltakene viser seg ikke å ha den ønskede effekt. Det kan bli aktuelt med ytterligere sosial nedstenging og mulig samfunnsmessig nedstenging hvor kun nødvendige samfunnsfunksjoner holder åpent.

Kommunens primære mål er at julehøytiden i størst mulig grad kan gjennomføres som planlagt, men dersom det vurderes som nødvendig for i størst mulig grad å hindre videre smitte i samfunnet, kan det bli aktuelt å iverksette lokalt strenge og omfattende tiltak. Dette kan omfatte forbud mot sosialt samvær mellom ulike husstander, forbud mot alle typer arrangementer, stenging for besøk på sykehjem og institusjoner og andre tiltak rettet inn mot de situasjoner hvor en ser at smitte spres.»

Her er reglene

De nye reglene gjelder fra og med fredag 18. desember til og med torsdag 7. januar.

Private arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er forbudt å ha flere enn fem gjester, i tillegg til egen husstand, hjemme, i hagen, på hytta eller i leide lokaler.

Unntak: I inntil to dager i perioden fram til 7. januar kan du ha 10 personer på besøk, i tillegg til egen husstand

Hver enkelt innbygger bør ikke være gjest i eller vertskap for mer enn to sammenkomster per uke.

Den private arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan overholdes

Den private arrangøren skal ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing

Det skal alltid være minst én meters avstand til andre

Unntak:

Personer i samme husstand trenger ikke å holde én meters avstand

Barn og unge som er sammen med andre fra sin faste gruppe på skolen eller i barnehagen trenger ikke å holde én meters avstand

Presiseringer:

Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder

Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden

Merk at ordinære restaurantbesøk ikke omfattes av dette, siden de følger særskilte regler.

Gjeldende: Fra og med fredag 18. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Offentlige arrangementer innendørs og utendørs

Det er forbudt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer til stede samtidig

For offentlige arrangementer innendørs gjelder de nasjonale reglene. Disse sier blant annet at det er tillatt med inntil 50 personer dersom det ikke er fastmonterte seter og inntil 200 personer dersom det er fastmonterte seter

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement kommer i tillegg til dette tallet

Les mer på helsenorge.no.

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere skal kunne holde minst én meters avstand til andre. Avstanden måles fra skulder til skulder

Unntak:

Ved sang og liknende skal det være to meters avstand mellom personer som ikke bor sammen

Personer i samme husstand trenger ikke å holde én meters avstand

Barn og unge som er sammen med andre fra sin faste gruppe på skolen eller i barnehagen trenger ikke å holde én meters avstand


Gjeldende: Fra og med fredag 18. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021

Munnbind på offentlige plasser

Munnbind skal brukes på offentlig sted, utendørs og innendørs, der det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer
Unntak:Ved korte passeringer

Ved trening utendørs

Presiseringer: Påbudet gjelder også ansatte på steder der det ikke kan holdes avstand på én meter, hvis ikke andre, egnede smitteverntiltak er iverkstatt
Påbudet gjelder blant annet butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter


Gjeldende: Fra og med fredag 18. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Munnbind på kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende er det påbudt å bruke munnbind for reisende på kollektivtransport som buss, tog og ferje
Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder
Sarpsborg busstasjon anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt

Unntak:

for barn under ungdomsskolealder
for skoleskyss i grunnskole

for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Gjeldende: Fra og med fredag 4. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Munnbind på reise med drosje

Det er påbudt med munnbind for alle passasjerer i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjerene har gått ut av drosjen.

Drosjesjåfører skal bruke munnbind når det er passasjer i drosjen.

Unntak:

for barn under ungdomsskolealder
for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind

Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Gjeldende: Fra og med fredag 4. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Det er forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter eller breddeidrett for voksne og ungdom over ungdomsskolealder

Eksempler er fellestreninger for idrettslag, treninger med flere enn tre deltakere på treningsstudio eller lignende, kor- og korpsøvelser

Unntak:

for de som går på ungdomsskolen eller er yngre. De kan drive med fritids- og idrettsaktiviteter som vanlig
for utendørs aktivitet for ungdom til og med 19 år
for aktiviteter der det kan holdes minst to meters avstand til andre deltakere som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, slik at det ikke fører til flere nærkontakter. Definisjonen på nærkontakter er å ha vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter eller fysisk nærkontakt – som en klem eller håndhilsing

Dette innebærer:

Barn og ungdom opp til og med ungdomsskolealder kan fortsette som i dag, både innendørs og utendørs
Ungdom, eldre enn ungdomsskolealder og opp til og med 19 år kan fortsette som i dag så lenge aktiviteten foregår utendørs

Alle kan opprettholde sine fritids- og breddeaktiviteter, dersom avstanden til andre personer hele tiden er på minst 2 meter. Dette gjelder både innendørs og utendørs

Treningssentre og lokaler for tilsvarende aktiviteter kan holdes åpne for individuell trening. Det må sørges for at det ikke er flere til stede i lokalet enn at det kan holdes to meters avstand. Gruppetrening med tre eller flere deltakere tillates ikke. Tillatt antall gjester i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes

Gjeldende: Fra og med fredag 18. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at alle kan holde minst én meters avstand til andre.
Hvor mange kunder som kan være i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen. Det skal opplyses om maksimalt antall kunder ved inngangen

For kjøpesentre skal beregningen gjelde både kjøpesenteret som helhet og for den enkelte butikk

Gjeldende: Fra og med fredag 4. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021

Serverings- og skjenkesteder

Det er forbudt å skjenke alkohol etter klokka 22.00 på serverings- og skjenkesteder.

For øvrig kan restauranter og utesteder ha åpent som vanlig så lenge de følger de nasjonale smitteverntiltakene.

Les mer på helsedirektoratets hjemmesider.

Gjeldende: Fra og med fredag 4. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021


Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve gjeldende regler for karantener, og bidra til smittesporing.

Les mer på helsenorge.no.

Gjeldende: Fra og med fredag 4. desember 2020 og til og med torsdag 7. januar 2021

Fraråder gjennomføring av større arrangementer, cuper og turneringer

Gjeldende: Fra og med 6. november og inntil videre

Begrunnelse: Redusere unødvendige reiser mellom kommuner. Redusere sosial kontakt

Presiseringer: Vurderes av ansvarlig arrangør, med eventuell bistand fra kommuneoverlegen

Anbefaler størst mulig bruk av hjemmekontor

Gjeldende: Fra og med 6. november og inntil videre

Begrunnelse: Redusere fysiske møtepunkter og reisevirksomhet

Rødt nivå på alle videregående skoler

Gjeldende: Fra og med 24. november og inntil videre

Begrunnelse: Redusere antallet smittetilfeller
gjennom mindre kontakt med andre. Opprettholde god nok kapasitet til smittesporing

Presiseringer: Det er opp til den enkelte skole å vurdere hvilke tiltak som skal gjelde. Eksempler på aktuelle tiltak er hjemmeundervisning, mindre grupper og differensierte oppmøtetider

Nasjonale tiltak

Det finnes en lang rekke nasjonale tiltak. Merk at lokale tiltak kan være strengere enn de nasjonale.

Her får du en kort oversikt over de viktigste nasjonale tiltakene. For en komplett oversikt og mer informasjon om hvert enkelt tiltak, viser vi til helsenorge.no.

Forbud mot flere enn 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter

Forbud mot flere enn 200 personer på innendørs arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter

Forbud mot flere enn 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler

Påbud om skjenkestopp klokka 24, med siste innslipp klokka 22

Anbefaling om at alle i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker

Anbefaling om at man ikke bør ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer i private hjem, hager eller hytter

Anbefaling om å unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming

Anbefaling om å unngå unødvendige innenlandsreiser

Anbefaling om å holde minst en meters avstand til
andre, samt å sørge for god hoste- og håndhygiene |Aktuell link | Sarpsborg kommune