januar 04

Ny variant av viruset fra Sør-Afrika påvist hos reisende til Norge


Folkehelseinstituttet har i dag påvist virusvarianten fra Sør-Afrika hos en reisende som kom til Norge fra Sør-Afrika i desember. Det er også påvist ytterligere fire tilfeller av den engelske varianten i Norge, alle hos reisende fra Storbritannia.


– Smittesporingsteamene i kommunene vil nå følge opp i henhold til gjeldende rutiner, med ekstra testing og tettere oppfølging av nærkontakter for å redusere risiko for eventuell videre spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en artikkel:


Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for koronavirus. Instituttet samler inn virus fra alle landets mikrobiologiske laboratorier for undersøkelser av deres genom (den samlede genetiske koden). Instituttet har styrket overvåkingen av endringer i virus for å oppdage den engelske virusvarianten og andre nye virusvarianter som kan ha endret smittsomhet eller andre egenskaper.


Det er også iverksatt ekstra tiltak ved grensene for å redusere risiko for ytterligere introduksjon av det nye viruset og andre virus.

Det er nå påvist 23 tilfeller av den engelske og ett tilfelle av den sør-afrikanske varianten i Norge.

-Mer smittsom

– Varianten fra Sør-Afrika og den engelske virusvarianten ser ut til å være mer smittsomme enn det vanlige koronaviruset, men de ser ikke ut til å gi noe større risiko for alvorlig sykdom utfra det vi vet per nå. Disse variantene er påvist i flere europeiske land, og det er grunn til å tro at variantene også kan finnes i land der man ikke undersøker genomet til viruset, og derfor ikke kan oppdage mutasjoner. Når flere land starter med slike undersøkelser, vil vi få et bedre innsikt i utbredelsen av denne varianten, forklarer Vold.


Per nå er det deler av England og Sør-Afrika som har rapportert om at de vurderer at variantene kan ha bidratt til rask vekst i epidemien. Det foregår fortsatt undersøkelser for å kunne si noe sikrere om dette.


Varianten fra Sør-Afrika har tre endringer i et område av virusets gener som gir endring i proteiner som har betydning for hvordan virus binder seg til slimhinnene våre. Den engelske varianten har en endring i dette området. Det har derfor vært reist spørsmål om varianten fra Sør-Afrika kan være mer smittsom enn den engelske varianten.


– Det er grunn til å være føre var, men samtidig er det fortsatt usikkert hvor stor rolle variantene spiller for smittespredningen, avslutter Vold og fortsetter:


– De vanlige tiltakene mot epidemien, som å holde seg hjemme når man er syk, testing, smittesporing og karantene, holde avstand og færre deltakere på sammenkomster, vil være viktige smittebegrensende tiltak også mot denne varianten. Det er så langt heller ikke rapportert om holdepunkter for at effekt av vaksinen er påvirket.


Det er kommunelegen som, i dialog med de personene det gjelder, vurderer hva de går ut med av ytterligere informasjon.

—-

Aktuell link