januar 18

Vil få opp fiskebestanden i Oslofjorden


Sluttrapporten fra prosjektet “Krafttak for kysttorsken” peker på flere årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak.


Nå håper fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, at staten blir med på videre tiltak for å gjenoppbygge bestandene beskriver Viken fylkeskommune i en artikkel:

Forsker Even Moland i Havforskningsinstituttet, som har ledet arbeidet i Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, sier dette om hovedfunnene i rapporten:

– Høyt fiskepress gjennom de siste 100 år, den teknologiske utviklingen siden 1950-tallet og store
miljøutfordringer i fjorden er viktige årsaker til at flere fiskearter har hatt en sterk tilbakegang i Oslofjorden og indre Skagerrak. Langvarig bunntråling har hatt en negativ innvirkning på fiskens leveområder.


– Mangel på stedstilpasset fiskeriforvaltning har ført til gradvis utfisking av lokale bestander, der tap av eldre og større individer av toppredatorer har resultert i et fiskesamfunn som domineres av mindre arter.

Fraværet av større individer av fiskespisende toppredatorer er tydelig, forteller Moland videre.
Med fiskespisende toppredatorer menes arter som for eksempel torsk, sei og lyr.


Foreslår tiltak

I rapporten gis det klare anbefalinger om hva som bør gjøres videre. Moland oppsummerer hovedpunktene slik:


Skal Oslofjorden reddes som fiskeproduserende fjord, må betydelige områder stenges for bunntråling.


Landbruket og kommunene må redusere sine miljøskadelige utslipp til vassdragene på Østlandet og til Oslofjorden.


Det er nødvendig med en mer aktiv, stedtilpasset fiskeriforvaltning, slik at beskatningen ikke overstiger produksjonsgrunnlaget, samt at funksjoner i økosystemet gjenopprettes gjennom restaurering av bred alders- og størrelsessammensetning.


Omfanget av tekniske inngrep og utbygginger må reduseres, utslipp av miljøgifter til fjorden må elimineres, og eksisterende forekomster av miljøgifter i sjøbunnen bør saneres i henhold til beste tilgjengelig kunnskap.


– Viktige innspill

Fylkesråd for plan, klima og miljø, Anne Beathe Tvinnereim, har deltatt i styringsgruppa for prosjektet. Hun er klar på at Viken fylkeskommunes skal fortsette krafttaket for kysttorsken, og håper på fortsatt tett samarbeid både med sentrale og lokale myndigheter.


– Både kunnskapen vi har frembrakt, og hva som bør gjøres, er viktige innspill til oppfølging av planen «Helhetlig plan for Oslofjorden».


Vi i Viken fylkeskommune vil ta med oss anbefalingene både i vårt videre arbeid som regional vannmyndighet og ellers i vår forvaltning av biologisk mangfold, sier Anne Beathe Tvinnereim.

—-


Aktuell link | Viken fylkeskommune