februar 10

Ukesrapport Covid-19: Nedgangen i meldte tilfeller de siste ukene fortsetter..
Nedgangen i meldte tilfeller de siste ukene fortsetter, men ikke like bratt som i de foregående uker. Det er så langt meldt 1 835 tilfeller i uke 5 (70 per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet) opplyser FHI i en oversikt:


Nedgang

Dette er en nedgang på 5 % sammenlignet med uke 4 (1 933 tilfeller) og 61 % siden uke 1 (4 662). Antallet personer testet i uke 5 (105 772) gikk ned 14 % sammenlignet med uke 4 (122 807). Etter en nedgang i andelen positive blant de testede siden uke 1, økte den fra 1,57 % i uke 4 til 1,73 % i uke 5.


•Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet (135), men det var en nedgang på 30 % i meldte tilfeller fra Oslo siste uke (386 i uke 5 og 552 i uke 4). I uke 5 gikk antall meldte tilfeller opp i 5 fylker (Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken), mens det gikk ned i 6 fylker (Møre og Romsdal, Oslo, Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark og Rogaland).Troms og Finnmark har lavest forekomst med 7 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 4 og 5 samlet.


•Det har vært en tydelig nedgang i antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen de siste to ukene. Det var 47 nye innleggelser i uke 4 og 33 i uke 5, etter en lengre periode (uke 45(2020)–3 (2021)) med mellom 79–110 innleggelser ukentlig. Alle regionale helseforetak rapporterte færre enn 1 ny innleggelse per 100 000 innbygger i uke 5. Det er foreløpig rapportert om 6 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 5. Det har vært en stabil nedadgående trend i nye innleggelser i intensivavdeling siden uke 1 (23). Antall dødsfall følger samme nedgående trend som sykehusinnleggelser med 9 dødsfall foreløpig meldt i uke 5, i uke 4 ble det meldt om 21 dødsfall.


•Informasjon om smitteland for de meldte tilfellene mangler for mellom 54 og 59 % de siste fire ukene. Tallene er derfor usikre og må tolkes med forsiktighet. Der hvor informasjon er tilgjengelig, indikerer data at andelen kjent smittet i utlandet har gått ned fra 14 % i uke 3 til 10 % uke 4 og 4 % i uke 5.


•Matematisk modellering viser at smittespredningen er synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,8 (95 % CI 0,6–1,0) fra 18. januar. Vi estimerer at 58 % (95 % CI 55 %– 65 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.


•Det er så langt påvist 436 tilfeller av 501Y.V1 (engelsk variant) og 10 tilfeller av 501Y.V2 (sørafrikansk variant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo, Viken (Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg), Trøndelag (Trondheim) og Vestland (Ulvik og Bergen)


•Totalt 174 002 personer har fått 1. dose og 45 751 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 7. februar 2021. Data fra Beredskapsregisteret viser at 88 % av sykehjemsbeboere har fått 1. dose av koronavaksinen og 71 % har fått 2. dose. Det er noe usikkerhet ved dataene ettersom ikke alle kommuner har rapportert pleie- og omsorgsstatistikk for 2020. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 20 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid har mottatt 1. dose av koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.


•Data fra overvåking og modellering viser at nedgangen i smittespredning avtar noe siste uke mens det har vært en betydelig nedgang i antall nye sykehus- og intesivinnleggelser og dødsfall. Overvåkingsdata indikerer en fortsatt nedgang i antall og andel smittet i utlandet siste uke. Lokale utbrudd har ført til et økende antall meldte tilfeller fra flere fylker sist uke, men en fortsatt sterk nedgang i Oslo.

Forsterkede tiltak er innført i flere kommuner i Oslo-området, Viken og Vestland og skaffe bedre oversikt over omfanget av utbruddene med den engelske og sørafrikanske virusvarianten for å redusere risiko for videre smittespredning. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.