mars 02

Politiet må samarbeide på tvers av landegrensene når kriminelle miljøer..


Kripos var i 2020 del av en stor internasjonal politioperasjon mot organisert kriminalitet.


Samarbeidet har avdekket straffbare handlinger og nettverk i Norge som det hadde vært vanskelig og ressurskrevende å avdekke på egenhånd beskriver Politidirektoratet i en artikkel:Etterforskningen ble startet av fransk og nederlandsk politi, som fikk tilgang til en server for kryptert kommunikasjon på plattformen til selskapet Encrochat. I en periode på flere måneder kunne politiet i flere land følge tunge kriminelles kommunikasjon i all hemmelighet, før dette ble oppdaget av Encrochat.21 siktede i to sakskompleks

For Kripos´ del har aksjonene ført til at 21 personer er siktet i to forskjellige sakskomplekser. Det er også tatt beslag i flere typer narkotika, halv- og helautomatiske våpen og to håndgranater.


– Operasjonen og resultatene viser viktigheten av både internasjonalt politisamarbeid, og samarbeidet mellom politidistrikter og særorgan. Når alvorlig kriminalitet begås på tvers av landegrensene, må også politiet samarbeidet med andre land, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne.


– Vi kan samtidig ikke utelukke at flere personer blir siktet i de eksisterende eller nye sakskompleks, basert på informasjonen vi har fått gjennom operasjonen, sier Kvigne.


Tette bånd til utlandet

Informasjonen vi har mottatt har stor verdi også utover de etterforskninger som er igangsatt. Det gir et bilde av det internasjonale samarbeidet mellom kriminelle grupperinger, og det vil også bli jobbet videre med både nasjonalt og internasjonalt. Kripos ser at det er et tett samarbeid mellom norske kriminelle miljøer og miljøer i utlandet, også utenfor Norden og Europa.


Det er viktig at tunge utenlandske organiserte kriminelle miljøer ikke får et sterkt fotfeste her. Norge er et samfunn som har ganske høyt inntektsgrunnlag, samtidig som vi har stor tillit i vårt samfunn, noe som kan gjøre det attraktivt for utenlandske miljøer å etablere seg i Norge. Et sterkt fokus på organiserte kriminelle miljøer vil gjøre dette mindre attraktivt.


– Organisert kriminalitet kan være usynlig i hverdagen, men kan samtidig påvirke og endre samfunnsstrukturene. Korrupsjon, svart arbeid, skatteunndragelser, alvorlige voldsepisoder og menneskehandel kan alle være en del av virksomheten til tunge, organiserte kriminelle miljøer, og det finnes land der det eksisterer slike strukturer på siden av samfunnet, sier Kvigne.


Betydelig informasjonstilfang

Det er avdekket både innførsler, oppbevaring og overleveringer av betydelige mengder narkotika. Uten informasjonen fra Encrochat hadde trolig ikke politiet kommet i posisjon til å avdekke alle disse straffbare forholdene.


– Det vi ser er at flere av de pågrepne er kjent for alvorlig kriminalitet fra tidligere, og har en betydelig rolle i de kriminelle miljøene. Et fåtall har tidligere vært ukjente for politiet, og vi hadde ikke kommet i posisjon til å oppdage dem uten denne informasjonen, sier Kvigne.


Kripos har etterforsket to sakskompleks, og det er sendt betydelig informasjon til flere politidistrikter om organiserte kriminelle miljøer som operer i deres områder. Dette er informasjon fra norske brukere av Encrochat-telefoner, som norsk politi har fått tilgang til fra internasjonale samarbeidspartnere.


– Kripos´ rolle som metodeutvikler, og fokuset vi over tid har hatt på blant annet krypterte løsninger, har satt oss i en posisjon der vi er en troverdig og anerkjent samarbeidspartner for andre lands politimyndigheter. Derfor ble vi også invitert med i denne operasjonen, som ble koordinert av Europol og Eurojust, sier Kvigne.


Om Encrochat:

Encrochat er en spesiell telefon med ende-til-ende kryptering, som skal være sikker mot avlytting. Telefonene har begrenset funksjonalitet, og selges og benyttes av kriminelle.


Én telefon koster rundt 15.000 norske kroner, og et abonnement koster omtrent det dobbelte i løpet av et år. Telefonene kan kun kommunisere med andre Encrochat-telefoner.


Kripos har siden 2019 deltatt i et internasjonalt samarbeid med fokus på teknisk og taktisk tilnærming mot kriminelles bruk av krypterte telefoner. Her har norsk politi mye kunnskap som er ettertraktet hos land vi samarbeider med. Derfor blir vi også invitert med i operasjoner som denne.


Vi kan ikke gi et eksakt nummer på norske Encrochat-brukere, men vi kan si at det er flere titalls. Vi har ikke sett norske brukere som har brukt slike telefoner til noe annet enn kriminell virksomhet.


Disse har hovedsakelig tilhold på det sentrale Østlandet, men er også i alle andre deler av landet. Noen av personene i materialet vi sitter på har også tilhold i andre land, men kan enten ha kommunisert med brukere i Norge, eller reist inn til Norge i løpet av perioden der politiet hadde tilgang på informasjonen.

—-

Aktuell link | Politidirektoratet