mars 10

10 041 personer ble uttransportert i 2020


Totalt 10 041 personer ble tvangsreturnert fra Norge i fjor. På grunn av etterregistreringer er antallet oppjustert med 1187 personer siden 11. januar opplyser Politiets utlendingsenhet i en artikkel:
Årsaken til økningen i returtallet er et høyt antall bortvisninger etter smittevernloven i desember. De fleste av etterregistreringene er returer til Sverige.
Utvalgte tall

•Politiet tvangsreturnerte 10 041 personer uten lovlig opphold fra Norge i 2020. Det tilsvarende tallet i 2019 var 4157, noe som betyr en økning på 142 prosent fra 2019 til 2020.


•9779 av de 10 041 returnerte (dvs. 97 %) er å finne i kategorien bort- og utviste, noe som er en økning i denne kategorien med 6323 personer fra 2019.


•Totalt 7995 av de 10 041 returnerte (dvs. i underkant av 80 prosent) er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven.


•I 2020 ble 1290 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner uttransportert. Dette utgjør ca. 13 prosent av alle returnerte. Antallet returnerte straffede er en nedgang med 129 personer fra 2019.


•Av de uttransporterte straffede i 2020 er 28 prosent borgere av Romania, 13 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen. Ca. 97 prosent av alle returnerte straffede er i kategorien bort- og utviste.


•Totalt 211 mindreårige ble uttransportert i 2020, noe som er 52 flere enn i 2019.


•Det har ikke vært noen etterregistreringer i sakskategoriene asyl (totalt 112) eller Dublin/trygt tredjeland (totalt 150), noe som betyr en nedgang på henholdsvis 246 og 193 personer i de to kategoriene sammenlignet med 2019.


•Av destinasjoner, ble det i 2020 returnert flest til Sverige (6792), Polen (406), Romania (343), Storbritannia (218), Tyskland (214), Danmark (184), Litauen (172), Italia (142), Nederland (139), og Russland og Spania (begge 132).•Av nasjonaliteter, ble det i 2020 returnert flest borgere av Sverige (2345), Romania (1079), Polen (754), Litauen (392), Syria (383), Tyskland (362), Afghanistan (267), Ukraina (265), Irak (232) og Russland (202).