mars 19

Sykehuset Østfold planlegger å forske på koronavaksinerte


Foto via sykehuset Østfold


Sykehuset Østfold ønsker å starte et forskningsprosjekt på egne medarbeidere som har tatt covid-19 vaksine.

Opplysninger om blodpropp og blødningshendelser etter vaksinasjon med AstraZeneca skaper usikkerhet, og hensikten med studien er å finne ut om det er signaler som kan tyde på koagulasjonsforstyrrelser etter vaksinering.


Sammenhengen mellom de alvorlige hendelsene og vaksinasjon er usikker, og bidrar til stor usikkerhet både blant medarbeidere som har tatt vaksine og de som venter på vaksine beskriver sykehuset Østfold på sine nettsider:


Sykehuset Østfolds medarbeidere som har tatt vaksine mot covid-19 de siste fire ukene eller skal ta i fremtiden, inviteres nå til å melde sin interesse for å være med i forskningsprosjektet «Effekten av covid-19 vaksine på koagulasjon og hemostase». Søknaden til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) ble sendt tirsdag og det forventes vedtak neste onsdag.


Det er Sykehuset Østfolds forskningssjef / professor Waleed Ghanima i Sykehuset Østfold som leder prosjektet.


Gjennom forskningsprosjektet er det ønskelig å ta blodprøver for å oppdage om det er forstyrrelser i blodets evne til å koagulere. Formålet med studien er å undersøke forekomsten av slike forstyrrelser etter vaksinasjon. I første omgang er det søkt om å inkluderer medarbeidere som har blitt vaksinert de siste fire uker, samt tidligere vaksinerte medarbeidere som har vedvarende symptomer som for eksempel hudblødninger eller blødninger andre steder.


– Det betyr at det haster med prøvetaking av medarbeidere som nylig har tatt vaksine, sier forskningssjef Waleed Ghanima. I tillegg skal også noen som tar vaksine i fremtiden inviteres til å delta.


Prøvetaking og spørreskjema

Prosjektet innebærer at medarbeiderne svarer på et kort spørreskjema vedrørende sin generelle helse og tar blodprøver for å analysere blodplater og andre prøver ved Sykehuset Østfold, i tillegg til mer avanserte analyser som skal analyseres senere ved OUS eller andre laboratorier. I tillegg blir deltakerne som skal motta vaksine i fremtiden bedt om å svare på et spørreskjema og ta blodprøver 1-2 uker etter vaksinering, for å oppdage tegn på vaksinens innvirkning på koagulasjonssystemet.


Analysene av blodprøvene omfatter platetall, D-dimer, INR, fibrinogen, aPTT i tillegg til noen andre prøver. Det vil ta cirka 10 minutter per gang.

– I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Vi vil registrere kliniske parametere, blodprøvesvar og demografiske data. Relevante kliniske parametere og tidligere blodprøvesvar vil bli hentet fra din journal, opplyser Ghanima.

——

Aktuell link | sykehuset Østfold