mars 23

Politiets årsrapport: Unntakstilstand..


2020 var et år preget av unntakstilstand og inngripende smittevernstiltak. Årsrapporten viser at politiet har hatt god fysisk tilgjengelighet i 2020, innfrir krav for politidekning, respons- og aksesstid, og det er en positiv utvikling innen politiets straffesaksbehandling. Rapporten viser også at det fortsatt er behov for å prioritere opplyser Politidirektoratet på sine nettsider:Året vi nå har lagt bak oss har vært svært utfordrende og annerledes. Enkelte av politiets oppgaver og prioriteringer har endret seg i takt med arbeidet med å begrense smittespredning i landet, samtidig står en del fast. Vår viktigste jobb er å sikre trygghet, lov og orden, og vi skal fortsatt bekjempe kriminalitet, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.


God fysisk tilgjengelighet

På tross av pandemien har politiets tjenester hatt god fysisk tilgjengelighet i 2020. Politiet nådde i fjor målet om en politidekning på to politi per 1 000 innbyggere.

Dette har bidratt til at politiet har løst grenseoppdraget og andre oppgaver knyttet til den pågående pandemien på en god måte.
Svartid og tilgjengelighet på 112 er opprettholdt selv om antall anrop har økt betraktelig. Nasjonalt innfrir også politiet kravet til responstid.

-Politiets operative evne har vært god. Responstiden har så langt ikke vært påvirket negativt i nevneverdig grad som følge av pandemien. Til tross for lokale variasjoner, innfrir politiet de nasjonale kravene til responstid for første gang i 2020, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.


Manglende digitalisering

Politiets tilgjengelighet handler også om tilstedeværelse digitalt, og pandemien har bidratt til å sette fortgang på enkelte digitaliseringsprosesser i etaten. Det er blant annet åpnet for å levere anmeldelser innen flere kriminalitetsområder på nett og tilrettelagt for bruk av digitale avhør. Videre er den digitale tilstedeværelsen styrket gjennom økt bruk av politiets nettpatruljer. I tillegg er det gjennomført viktige løft innenfor IKT-sikkerhet og -infrastruktur. Til tross for dette, er det fortsatt et etterslep når det gjelder digitalisering.


– Manglende digitalisering i politiet skyldes primært stramme rammer med liten mulighet til å prioritere området over øvrige pålagte oppdrag. Arbeidet det siste året har gitt resultater, men det er fortsatt behov for å prioritere dette arbeidet fremover. Det er avgjørende for politiets tillit at vi evner å levere digitale tjenester til samfunnet fremover, kommenterer Bjørnland.Korona trolig grunnen til forbedringer innen straffesaksbehandlingen

Pandemien har påvirket både kriminalitetsbildet og antall registrerte anmeldelser.

Politiet har gjennom 2020 hatt en positiv utvikling i sin straffesaksbehandling. Det skyldes særlig en til dels betydelig reduksjon i restanser. Færre restanser er en viktig forutsetning for en effektiv straffesaksbehandling, men det er en risiko for at nedgangen kan være midlertidig.

-Politidistriktene oppfattes å ha kontroll på de alvorligste sakstypene, og på nasjonalt nivå leveres det bedre innenfor de prioriterte områdene. Det er gledelig. Vi ser også en nedgang i antall restanser, men utviklingen må ses i sammenheng med pandemien. Det er en risiko for at reduksjonen vi ser er midlertidig, og at restansene vil øke etter hvert som samfunnet normaliseres, kommenterer Bjørnland.


Følger situasjonen tett

Fra direktoratsnivå er det iverksatt en rekke tiltak for å bedre håndteringen av straffesaker. Blant annet trekker politidirektøren fram tiltakene som er iverksatt i forbindelse med etterforskningsløftet som gode eksempler på hvordan politiet skal jobbe videre med dette.


-Etablering av blant annet felles straffesaksinntak i alle distrikt har økt kvaliteten på sakene i initialfasen, og obligatorisk årlig opplæring for etterforskere bidrar til å opprettholde og styrke faglig kompetanse. Vi vil følge utviklingen tett for å sikre at disse og andre tiltak gir ønsket effekt over tid, avslutter Bjørnland.

Politiets årsrapport 2020