mars 31

Ukerapport covid-19. Nedgang..


Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12 opplyser FHI på sine nettsider:


Sammendrag og vurdering for uke 12

•Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12. Det er så langt meldt 5 818 tilfeller med prøvedato i uke 12, en nedgang på 11 % siden uke 11. Sist uke ble det testet rekordmange personer for SARS-CoV-2 (201 452). Dette skyldes en økning i antall testede personer i aldersgruppen 20-39 år. Etter en lengre periode med økning i andel positive blant de testede, var det en nedgang fra 3,39 % i uke 11 til 2,89 % i uke 12.


•Sist uke gikk antall meldte tilfeller ned i alle fylker med unntak av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er svært stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. Oslo har klart flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (587 i uke 11 og 12 samlet), men det var en nedgang i antall meldte tilfeller på 21,6 % sist uke til tross for økt testing. I Viken (415 per 100 000) gikk antall meldte tilfeller ned med 4,4% fra uke 11 til uke 12. Trøndelag og Troms og Finnmark har lavest forekomst med henholdsvis 15 og 29 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 11 og 12 samlet.


•Etter flere uker med økning i antall nye innleggelser i sykehus, med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, har antall nye innleggelser vært relativt stabilt siste to uker. Det er foreløpig rapportert om 194 nye innleggelser i uke 12, etter 224 i uke 11. Dette gjelder også Oslo og Viken, de to fylkene med høyeste antall nye innleggelser per uke. Det har vært en økende trend i aldersgruppene 20 – 79 år de siste ukene, og denne økningen fortsatte blant aldersgruppene 30-49 år i uke 12 (81 i uke 12, 64 i uke 11). Dette er de høyeste antallene rapportert i disse aldersgruppene på en uke siden begynnelsen av pandemien.


•Det er foreløpig rapportert om 46 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 12. Etter en økende trend i de siste ukene har antall nye innleggelser i intensivavdeling vært stabilt siste to uker, med 18 nye innleggelser rapportert i uke 9, 29 i uke 10 og 46 i uke 11.


•Etter flere uker med nedgang, har antall dødsfall vært stabilt de siste tre ukene. Det er foreløpig meldt om 8 dødsfall i uke 12, mot 9 i uke 11.


•Matematisk modellering viser at smittespredningen nå har flatet ut med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 9. mars på 1,0 (95 % CI 0,9–1,1), men med betydelig forskjell mellom fylkene. Vi estimerer at 65 % (95 % CI 60 %– 70 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget. I en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimeres det at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6 – 1,1).


•Andelen med den engelske virusvarianten i Norge ligger på ca. 82 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, men fordeler seg ulikt mellom landets fylker. Andelen er høyest i Oslo (93 %) og Vestfold og Telemark (89 %), og lavest i Nordland (15 %). Andelen med den sør-afrikanske virusvarianten i Norge ligger på ca. 2 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland (83 %) og Møre og Romsdal (10 %) fylke.


•Per 28. mars er 90 % av kvinner og menn i alderen 85 år og over vaksinert med 1. dose og 82 % er vaksinert med 2. dose. Videre er 77 % vaksinert med 1. dose og 32 % er vaksinert med 2. dose blant kvinner og menn i aldersgruppen 75-84 år. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 48 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen. Høyest andel vaksinerte med 1. dose finner vi blant ambulansepersonell (76 %) og leger (73 %). Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.


•På Østlandet har det i flere kommuner vært et høyt smittetrykk i lang tid og høy insidens av nye innleggelser på sykehusene. Enkelte kommuner rundt i landet har utbrudd, mens store deler av landet har svært lav forekomst. Situasjonen er ustabil og med økt mobilitet i påsken er det er viktig at alle overholder de generelle smittevernrådene gjennom påskeferien. Kommunene må opprettholde sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt, fortsette vaksinasjon og raskt vurdere om ytterligere tiltak er nødvendig for å kontrollere spredningen i kommunen og behov for samordning i regionen. Utbrudd med nye virusvarianter har flere steder blitt kontrollert med forsterket TISK og målrettede kontaktreduserende tiltak.