april 08

Færre klager på politiet. Adferd..


Politidistrikter og særorgan mottok 933 skriftlige klager i 2020. Det er en nedgang på syv prosent fra 2019 opplyser Politidirektoratet.

Gjelder

De mottatte klagene fordeler seg hovedsakelig på kategoriene «Adferd» (51 prosent) og «Saksbehandling/service» (30 prosent). Dette er i stor grad klager der personen som fremmer klagen mener at tjenestepersonen(e) har opptrådt bryskt, aggressivt, respektløst, nedlatende, uhøflig, eller lignende.

Nærliggende

– Vi har ikke data som kan si noe om hvorfor antallet mottatte klager har gått ned i 2020, men det er nærliggende å tro at noe av nedgangen har sammenheng med Covid-19-pandemien, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en artikkel:

Det er viktig for politiet at flest mulig av de som er misfornøyd sender inn en klage, siden dette er viktig informasjon for å forbedre kvaliteten på polititjenestene.


-Publikumsklager utgjør et viktig materiale som vi kan bruke for å forebygge uønskede hendelser, samt redusere konflikter mellom politi og publikum. Jo flere som sender inn en skriftlig klage når de er misfornøyd med politiets tjenester, jo flere anledninger får politiet til å forklare hva som skjedde og til å beklage der det er aktuelt. Dette er viktig for tilliten mellom publikum og politiet, sier politidirektøren.

Distriktsvise forskjeller

Flere politidistrikter har hatt en markant nedgang i mottatte klager i 2020. Dette er distrikter med har store by-sentra, som alle har vært betydelig påvirket av smittevernsrestriksjoner. Det antas derfor at det kan være en sammenheng mellom dette og nedgangen i antall klager. Vest politidistrikt ser derimot en økning i skriftlige klager fra 2019-2020.


Politidistriktet har jobbet mye med klagebehandlingsprosessen og man antar at flere klager «sluses inn» i klageordningen og gir utslag på statistikken. Nordland ser en oppgang i antall klager mer mot et normalnivå etter et år med ganske få klager i 2019.

Kritikkverdige forhold i underkant av én av ti klagesaker

Andelen klager som avgjøres som «Ikke grunnlag for kritikk» går ned fra 56 prosent av alle klagene som ble behandlet i 2019 til 49 prosent i 2020. Samtidig gikk andelen klager som avgjøres som «Uheldig, men ikke grunnlag for kritikk» ned fra 18 til 17 prosent, mens andelen klager avgjort som «Grunnlag for kritikk» er uforandret fra fjoråret på 9 prosent. Politiet klarer ikke å avklare hendelsesforløpet i 5 prosent av klagene, mens 12 prosent av klagene avvises og 8 prosent overføres til annen instans for realitetsbehandling.

Nesten to av tre klager som ble avgjort med grunnlag for kritikk i 2020, er klager på personells adferd (57 av 89 klager).aktuell link