april 09

Vil gjøre det enklere å kombinere dagpenger og utdanningRegjeringen foreslår nye regler som gjør det langt enklere for arbeidsledige og permitterte å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning. Spesielt enkelt blir det å bruke tiden på dagpenger til å ta grunn- og videregående opplæring og fagskole.


Fredag 9. april sendte regjeringen forslag om et nytt permanent regelverk for å kombinere dagpenger og utdanning til Stortinget. Det nye regelverket skal erstatte den midlertidige koronaordningen, som etter planen utgår 1. oktober 2021.


– Det vi gjør nå er et taktskifte innen kompetansepolitikken. For mange arbeidsledige er det vanskelig å få seg en jobb uten riktig kompetanse. Da er det smart å legge opp til at permitterte og ledige enkelt kan bruke tiden med dagpenger på utdanning og opplæring og dermed øke jobbsjansene sine, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringens forslag retter seg mot dagpengemottakere som er helt ledige og helt permitterte. Dagpengene vil kunne kombineres med støtte fra Lånekassen. For alle typer opplæring og utdanning foreslås det en søknadsplikt, og mer undervisning på dagtid blir tillatt.


Enklest for grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning

Det nye regelverket legger særlig til rette for at dagpengemottakere kan ta grunn- og videregående opplæring og fagskoleutdanning. Ved utgangen av 2020 manglet 60% av arbeidssøkerne hos NAV videregående skole eller hadde videregående som høyeste fullførte utdanning.

– Et vitnemål eller fagbrev i hånda har på mange måter blitt en forutsetning for å få fotfeste i arbeidslivet. I tillegg vet vi at etterspørselen etter folk med fag- og yrkesutdanning både fra videregående og fra fagskoler vil øke i årene fremover. Da er det helt åpenbart at vi må tilrettelegge for at flest mulig kan få slik kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

For denne typen opplæring foreslår regjeringen en nedre aldersgrense på 25 år. Dagpengemottakerne kan ta utdanning på full tid, studieprogresjon og de kan benytte seg av tilbudet så lenge de har dagpengerettigheter. Kravet om å være reell arbeidssøker begrenses i opplæringsperioden.


Regelverket er noe mer begrenset for universitets- og høyskoleutdanning

For utdanning ved høyskoler og universiteter innebærer regjeringens forslag noen flere begrensninger, blant annet når det kommer til aldersgrense, studieprogresjon, varighet og kravet om å være reell arbeidssøker.

Forslaget innebærer en nedre aldersgrense på 30 år. For disse dagpengemottakerne er det fremdeles et krav om å være reell arbeidssøker, og det foreslås en innledende arbeidssøkerperiode på tre måneder før utdanningen kan starte. Det tillates inntil 15 studiepoeng per semester, som tilsvarer 50 prosent studieprogresjon, med en maksvarighet på inntil 12 måneder. Disse kravene settes for å unngå at dagpenger blir et alternativ til lånekassefinansiert utdanning.