mai 11

Mer penger til politiet i revidert nasjonalbudsjett. Barn og ungdom..


I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at politiet blant annet skal få ekstra midler til styrket innsats mot barne-, ungdoms og gjengkriminalitet, og ekstra midler til arbeidet med vold og overgrep rettet mot barn og unge.


20,5 millioner til politiets arbeid med vold og overgrep rettet mot barn og unge

Det foreslås å bevilge samlet 20,5 millioner kroner for å øke kapasiteten til digital etterforskning av vold og overgrep, økt innsats mot nettovergrep og økt kapasitet ved politiets nettpatrulje. Videre skal bevilgningen tilrettelegge for økt informasjon om tilbud til utsatte for vold og overgrep i regi av politiet og hjelpeapparatet.

-Avdekking av vold i nære relasjoner og overgrep er særlig utfordrende under smitteverntiltak i en pandemi. Ekstra ressurser vil gjøre det mulig å øke innsatsen mot nettovergrep og styrke arbeidet som nettpatruljen gjør, kommenterer politidirektør Benedicte Bjørnland.


10 millioner til styrket innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner slik at politiet kan iverksette ytterligere tiltak for å forebygge barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet.
-Forebygging er politiets hovedstrategi, også når det gjelder barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. Midlene skal gå til å styrke politiets forebyggende innsats, kommenterer Bjørnland.


10 millioner til økt bruk av omvendt voldsalarm

Det legges stadig oftere ned påstand om bruk av omvendt voldsalarm i straffesaker. Dette er en ønsket utvikling. 10 millioner kroner foreslås bevilget til innkjøp av mer utstyr og for å tilrettelegge for opplæring.

Ytterligere foreslåtte tildelinger

•Forsvarets bistand til politiet knyttet til forsterket grensekontroll: 136 millioner.

•Midlertidig femte avdeling ved Oslo forliksråd: 1,9 millioner

•Nedbygging av restanser hos påtalemyndigheten i Øst politidistrikt: 2 millioner.

Juni

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett i juni.