mai 14

Ny våpenlov fra 1. juni


Ny våpenlov og ny våpenforskrift trer i kraft 1. juni opplyser Politidirektoratet i en melding:


Nytt regelverk avløser våpenloven av 1961 med tilhørende forskrifter og rundskriv. Det betyr at alle forskrifter, rundskriv og føringer forankret i gammel lov ikke gjelder etter 1. juni.

De fleste tillatelser som er gitt i medhold av våpenloven av 1961 vil fortsatt være gyldige etter ikrafttredelse av nytt våpenregelverk.


Halvautomatiske rifler

Et viktig unntak fra dette utgangspunktet er at tillatelser til å inneha halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon, eller for militæret eller politiet bare er gyldige i tre år, med mindre det er gitt særskilt tillatelse etter ny våpenlov. Politidirektoratet vil komme med mer informasjon om hvordan overgangsreglene skal praktiseres, og hvilke halvautomatiske rifler som omfattes av kravet til særlig tillatelse etter våpenloven § 5.


Børsemakere

Et annet viktig unntak er at børsemakere med mesterbrev etter det nye våpenregelverket må ha bevilling på lik linje med andre som driver næringsvirksomhet med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon. Det er gitt en overgangsperiode på ett år etter ikraftsettelse av ny våpenlov, slik at de som driver i dag kan søke om bevilling i medhold av de nye regelverket.


Jegere og sportsskyttere

For jegere er den største endringen at ny lov åpner for erverv av inntil åtte komplette jaktvåpen uten annen behovsprøving enn at søker må være innført i Jegerregisteret.


For sportsskyttere åpnes det for erverv av ett våpen pr. godkjent skyteprogram, uavhengig av om våpen ervervet til ett program også kan benyttes i et annet.


Våpensamlere

Våpensamling er lovfestet som eget ervervsgrunnlag, men antall løyvepliktige samlervåpen får ikke overstige 100 pr. samler. Våpensamlere som etter våpenloven av 1961 har tillatelse til å ha mer enn 100 løyvepliktige skytevåpen kan beholde disse.


Kontroll

Nytt regelverk inneholder også bestemmelser som pålegger politiet å føre en strengere kontroll med tildelte våpentillatelser.


Lenker:

Ny våpenlov
Ny våpenforskrift
Liste over godkjente program for erverv av våpen til sportsskyting