juni 04

Flere gjennomfører straff i samfunnet


Foto via kriminalomsorgsdirektoratet


Det er flere som starter gjennomføring av straff i samfunnet enn i fengsel i løpet av et år. Her er nøkkeltall for straffegjennomføring i samfunnet i første tertial 2021, sammenlignet med med 2020.


I første tertial i 2021 ble det iverksatt 2666 gjennomføringer av straff i samfunnet, som tilsier en økning på i overkant av 20 prosent fra første tertial 2020, der 2215 gjennomføringer ble iverksatt.
Elektronisk kontroll er den mest brukte form for straffegjennomføring i samfunnet, etterfulgt av samfunnsstraff opplyser kriminalomsorgsdirektoratet i en melding:


Tallene, som er hentet fra Kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik:


Litt over 90 prosent av alle saker som ble avsluttet i 1. tertial 2021 ble fullført i henhold til den enkeltes dom. Kun fem prosent ble avbrutt på grunn av ny kriminalitet.


Det ser ut som måltallet for antall døgn på §12– straffegjennomføring i institusjon – kommer til å bli oppnådd, prognosen ligger på 107 prosent etter 1. tertial. Belegget på Elevator har kommet opp i over 90 prosent og fra 1.1.2021 har det vært tilrettelagt for gjennomføring av §12 for kvinner der.


Korona og gjennomføring av straff utenfor fengsel

Koronapandemien har gitt kriminalomsorgen ekstra utfordringer når det gjelder både fengselsstraff og straff i samfunnet.


Til tross for pandemien, har antall personer som startet med å gjennomføre straff i samfunnet økt.
Dette kan muligens forklares med at det jobbes mye med å ivareta smittevernhensyn, og det anses som mindre sannsynlig at man blir utsatt for smitte ved for eksempel elektronisk kontroll (fotlenke).


Når det gjelder økningen i gjennomføring av samfunnsstraff i 2021, kan forklaringen være at en rekke domfelte ikke kunne gjennomføre dette i 2020 grunnet korona. Dette medførte at et stort antall dommer ikke ble iverksatt. Med bedre oversikt og kunnskap om håndteringen av situasjonen, kan man anta at det var bedre forhold for å gjennomføre dette i 2021.


Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i første kvartal 2021, er dømt for følgende type lovbrudd.

Om straff i samfunnet

Straffegjennomføring i samfunnet medfører en rekke fordeler sammenliknet med fengselsstraff. Avbrudd i jobb og utdanning blir stort sett unngått, og det er i stor grad mulig å opprettholde forholdet til familie og andre nettverk, noe som kan bidra til å redusere risikoen på tilbakefall.


En viktig forutsetning er at det ikke fører til unødig belastning for offer, pårørende, samfunnet og den domfelte selv.