juli 02

Udyktighet og høy fart bidro mest til dødsulykkene i fjor


Svein Ringen. Foto via Statens vegvesens


Manglende førerdyktighet var medvirkende ulykkesårsak i nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i fjor.


Statens vegvesen ulykkesanalysegruppe har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker i trafikken i Norge. Rappporten som tar for seg 2020-ulykkene er nå klar, og viser at mer enn 70 prosent av dødsulykkene var enten møteulykker eller utforkjøringsulykker.


– I 2020 ser vi at færre omkom i personbil, mens flere omkom på motorsykkel, sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 åra. Samtidig ser vi at av de som omkom i personbil, var det færre som brukte bilbelte, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen, som har utarbeidet rapporten.
Dette er de ulykkesårsakene knytta til føreren som oftest går igjen i 2020:

Manglende førerdyktighet, særlig manglende oppfattelse av skilt, andre trafikanter, etc.


Høy fart etter forholdene, eller fart godt over fartsgrensa.

Kjøring i ruspåvirka tilstand.


Også andre faktorer har bidratt til at ulykkene inntraff:

Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet, særlig vegens linjeføring, sikthindringer og skilting.

Feil og mangler ved kjøretøyene.

Avdekke

– Formålet med analysene er å avdekke risikofaktorer i trafikken, finne medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde, og forklare hvorfor skadeomfanget ble så omfattende som det ble. Kunnskapen danner grunnlag for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, slik at ulykker kan forhindres i framtida, sier Svein Ringen i en melding. M