juli 21

Gir støtte til fjerning av stillehavsøsters og plastsøppel


Nå kan kommuner, lag og foreninger søke støtte til rydding av plastsøppel og fjerning av stillehavsøsters i Viken. Søknadene vurderes fortløpende opplyser Viken fylkeskommune i en artikkel:


Viken fylkeskommunes ordning kommer i tillegg til andre ordninger og kan supplere eller forsterke pågående ryddeprosjekter, eller bidra til at enda flere områder ryddes.


Rydding

Plastforsøpling er et nasjonalt og globalt problem. Forurensningen er skadelig for både dyr og mennesker og berører mange av FNs bærekraftsmål. Utfordringen med forurensning er stor langs Vikens kystlinje og utgjør også et problem i enkelte innsjøområder og vassdrag.


Opprydding av plastsøppel vil bidra til å redusere omfanget.
Stillehavsøsters er en invaderende, fremmed art, som i tillegg til å fortrenge stedegne arter, også medfører problemer for badende på grunn av skarpe skjell og revdannelse.
Ryddingen vil dempe problemet med kuttskader og liknende for badende og andre brukere av friluftsområdene langs kysten. Rydding nå vil redusere spredning og omfang neste år.


Medfinansiering

Formålet med ordningen er å bidra til medfinansiering av mindre prosjekter for kartlegging og rydding av stillehavsøsters og plast, slik at noe av stillehavsøstersen og plastforsøplingen kan fjernes.


Målgruppen for ordningen er kommuner, NAV-kontorer, eller andre som har behov for tilskudd og kan gjennomføre rydding eller kartlegging i 2021.