juli 30

Omdisponering av ressurser til grenseoppdraget


Som følge av stadig økende trykk på grensen omdisponerer politiet nå mannskaper for å håndtere grenseoppdraget knyttet til covid19. Det opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


80 stillinger omdisponeres

Politiet omdisponerer midlertidig ytterligere ressurser fra Politiets Utlendingsenhet (PU), Utrykningspolitiet (UP) for å svare på stadig økende behov innen grenseoppdraget i Øst og Sør-Øst politidistrikt. I alt omdisponeres 80 stillinger som skal bistå på ulike grenseovergangssteder, inkludert Gardermoen.


-Økningen i antall reisende og et fortsatt utfordrende smittebilde utenfor Norges grenser, gjør at vi nå er nødt til å omprioritere noen av våre ressurser for å kunne opprettholde god kvalitet på grensekontrollen, kommenterer beredskapsdirektør Tone Vangen.
Politiet utfører i dag den ekstraordinære grensekontrollen med nyopprettede politistillinger, øvrige politiressurser og viktig bistand fra Forsvaret og Tollvesen.


Stillingene går til Øst og Sør-Øst politidistrikt

Det er en kombinasjon av politistillinger og sivile stillinger som nå omdisponeres. PU avgir midlertidig 45 politistillinger og 5 sivile stillinger. UP avgir 30 politistillinger. Av disse tilføres Sør-Øst politidistrikt 55 stillinger, de øvrige 25 skal til Øst politidistrikt.


Konsekvenser ved omdisponeringen

Som følge av omdisponeringen vil primæroppgavene til PU og UP midlertidig nedprioriteres. For PU betyr det at for eksempel uttransporteringer vil settes på vent. Vi har sammen med enhetene gjort nødvendige konsekvensvurderinger.


-Selv om det er uheldig at vi må nedprioritere viktige oppgaver som utføres av disse enhetene, vurderer vi at det vil være mer uheldig for politiets oppgaveløsning i stort å omdisponere stillinger internt i de berørte distriktene, kommenterer Vangen.