september 10

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København.Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en melding:


Jernbanedirektoratet har frist til 1. november med å komme med en endelig anbefaling til Samferdselsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg.

Jernbanedirektoratet har frist til 1. november med å komme med en endelig anbefaling til Samferdselsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg.


Samferdselsdepartementet har nylig mottatt en foreløpig tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet om muligheten for et nattogtilbud på strekningen Oslo – København.


På bakgrunn av tilbakemeldingen ber regjeringen nå Jernbanedirektoratet arbeide med nødvendige avklaringer, med siktemål om å få på plass et nattogtilbud til København. Arbeidet gis en slik prioritet at anskaffelsen eventuelt kan foretas innen en kortest mulig, men gjennomførbar tidshorisont.
Jernbanedirektoratet har frist til 1. november med å komme med en endelig anbefaling til Samferdselsdepartementet.