september 11

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo – Stockholm


Foto via SJ


– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm.


Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide i en melding:


Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm, og det er enighet om å gå videre med en felles utredning.
Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen med Trafikverket for å lage et felles mandat for utredningen.


Ber også om å hente innspill fra ikke-statlige initiativer

Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende utgangspunkt for dialogen med sine svenske kollegaer:


•Kartlegge markedspotensialet

•Vurdere kapasiteten på jernbanen

•Vurdere kostnadene

•Utrede mulige traseer

•Foreta samfunnsøkonomiske beregninger


I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet «Oslo – Stockholm 2.55». Samtidig understreker regjeringen at utredningen ikke skal vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid.