september 16

4 av 5 handlet på nett


79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år beskriver SSB i en melding HER


Andelen av befolkningen mellom 16 og 79 år som sier de har handlet på nett de siste tre månedene har økt med 11 prosentpoeng sammenlignet med samme måleperiode i 2020.

Stor økning i netthandelen det siste året

Som følge av koronapandemien har det det siste året blitt lagt store begrensninger på muligheten for å handle fysisk i butikk, noe som har medført at befolkningen har måttet handle på andre måter. Et alternativ, og for noen kanskje det foretrukne alternativet, er å handle på nett. Tall fra årets undersøkelse om Bruk av IKT i husholdningene viser at andelen i befolkningen som handler på nett er større enn noen gang, noe som underbygges av tall fra statistikken Omsetning i varehandel som viser en stor økning i netthandelen det siste året.


—-

Aktuell link / mer data / SSB

Figur 1. Andel av befolkningen
(16-79 år) som har handlet på nettsiste 3 måneder, etter kjønn
2017
2018
2019
2020
2021
0
25
50
75
100
Personer i alt
Menn
Kvinner
End of interactive chart.Last ned som …
Kilde:
Bruk av IKT i husholdningene, Statistisk sentralbyrå.

Figur 1 viser andelen av kvinner, menn og befolkningen som helhet som sier de har handlet på nett de siste tre måneder. Vi ser at andelen som handler på nett er stigende, og at det særlig det siste året har vært en kraftig økning. Fra 2017 til 2021 steg andelen som har handlet på nett med 19 prosentpoeng, mens det på kun ett år, fra 2020 til 2021, har vært en økning på hele 11 prosentpoeng. Det er naturlig å tenke at denne ekstraordinære økningen skyldes noe ekstraordinært, og tankene går fort til koronapandemien og begrensningene som har blitt lagt på mulighetene for å handle fysisk i butikk.
Av figuren kan vi se at det i 2021 er flest kvinner som har handlet på nett. 81 prosent av kvinner mellom 16 og 79 år har handlet på nett, mens 77 prosent av menn har gjort det samme. Selv om det i år er flest kvinner som har handlet på nett ser vi at i 3 av de siste 5 årene faktisk er flest menn som har handlet på nett, men også at det er små forskjeller mellom kjønnene.
Størst andel blant de yngre, størst økning blant de eldre
Figur 2 viser utviklingen i andelen som har handlet på nett i de ulike aldersgruppene de siste årene. Vi kan tydelig se at det er blant de under 55 år at flest handler på nett. I 2021 er andelen størst i aldersgruppen 25-34 år hvor hele 93 prosent sier de har handlet på nett, noe som er en økning på 11 prosentpoeng fra 2020.

Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett siste 3 måneder, etter alder
Bar chart with 5 data series.
View as data table, Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett siste 3 måneder, etter alder
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 100.