september 29

Målet er flere heltidsstillinger


Foto via sykehuset Østfold


Hvordan fungerer tiltakene sykehuset har startet? Og hvilke nye tiltak kan vi sette inn? I prosjekt heltid er arbeidet godt i gang med å finne gode løsninger for flere heltidsstillinger opplyser sykehuset Østfold på sine nettsider:

Deltidsproblematikken har i en rekke år vært et tema i helse- og omsorgssektoren. Å få helsearbeidernes turnuser til å gå opp, slik at avdelingene er fullt bemannet dag, kveld og natt, både hverdager og helger, er en stor utfordring.Etter nyttår i år startet Sykehuset Østfold et eget «heltidsprosjekt» for å øke bruken av heltid. I prosjektet arbeider tillitsvalgte, hovedverneombud og medarbeidere fra flere klinikker med å kartlegge situasjonen i sykehuset og med å finne gode løsninger.


Prosjekt heltid er delt i to faser og vil vare i tre år.
– Dette er ingen quick fix. Utfordringene knyttet til å øke andelen heltidsstillinger er sammensatt. Men vi har tro på at vi sammen skal kunne finne løsninger som vil bedre situasjonen, sier Fiona Skjennem, prosjektleder for heltidsprosjektet.


– Det er en stor fordel at tillitsvalgte og arbeidsgiver har lik situasjonsforståelse. Prosjektgruppen arbeider godt sammen, og det er ikke mangel på kreative idéer, sier Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund (NSF).
Foretakstillitsvalgt Fagforbundet Marius Bjørndalen er enig i beskrivelsen.


– Det er ingen enkel oppgave vi er i gang med, men jeg har stor tro på at vi vil finne løsninger. Jeg opplever at hele prosjektgruppen er løsningsorientert, og det er et stort engasjement blant alle som er med, sier han.


Kombinasjonsstillinger

I første fase har prosjektet kartlagt og evaluert eksisterende tiltak i sykehuset. Kombinasjonsstillinger er et av tiltakene sykehuset nå har lang erfaring med. Det er et mål at så mange stillinger som mulig som lyses ut, skal være 100 prosent stillinger. Ofte velges kombinasjonsstillinger. Det vil si at man for eksempel jobber 75 prosent i en avdeling, og at resten av stillingen er et annet sted.


– Vi ser at det er viktig for medarbeiderne å ikke måtte forholde seg til mange ulike fagområder. Derfor prøver vi nå å tilby heltidstillinger hvor medarbeidere kun må forholde seg til to ulike avdelinger, og at fagområdene skal være beslektet. Da vil medarbeiderne føle seg trygge faglig sett, og vi håper flere vil velge å si ja til denne løsningen, sier Skjennem.Per i dag har 150 medarbeidere i sykehuset deler av sin stilling i bemanningsavdelingen

– Når vi evaluerer de ulike tiltakene som er igangsatt i sykehuset, får vi et godt innblikk i hva som fungerer og hva som bør forbedres. I tillegg skal vi i prosjektet også tenke nytt og prøve ut nye løsninger. Det er en spennende oppgave, og jeg håper vi også finner løsninger som gjør det mulig å jobbe 100 prosent i én seksjon, sier Bjørndalen.


Ekstra helgearbeid

Et av tiltakene som er satt inn i flere avdelinger for å få helgeturnusen til å gå opp, er tilbud til sykepleiere om godtgjøring for ekstra helgearbeid. En egen arbeidsgruppe kartlegger nå fordeler og ulemper ved ordningen og i hvilken grad den bidrar til økt heltidsarbeid.


Arbeidsgruppen skal også vurdere om dagens ordning bør utvides til flere stillingsgrupper og fagområder, og om ordningen kan kombineres med andre tiltak.


——


Aktuell link / sykehuset Østfold