oktober 19

Ved avslutningen av andre tertial i år var det anmeldt 182076 lovbrudd


Tallet på anmeldelser er dermed gått ned med 7,9 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor og med hele 14,1 prosent sammenlignet med 2017 opplyser Politidirektoratet i en artikkel:


Halvparten av straffesakene er oppklart

Oppklaringsprosenten var per andre tertial i år 50, hvilket er nærmest identisk med 2020, men under årene 2017-2019. I 2017 var oppklaringsprosenten 53. Det er imidlertid store naturlige variasjoner, og gjenspeiler blant annet politiets egen innsats knyttet til lovbrudd med naturlig høy oppklaringsprosent, så som bla. trafikk og narkotikalovbrudd.


Kortere saksbehandlingstid

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle lovbrudd var 68 dager per andre tertial i år. Det er den korteste saksbehandlingstiden som er registrert i femårsperioden. Saksbehandlingstiden er redusert med seks dager fra 2020 til 2021.


For de oppklarte sakene har saksbehandlingstiden holdt seg relativt stabil. Den er 97 dager per andre tertial i år og dermed redusert med 5 dager siden i fjor.


Nedgang i tallet på saker under arbeid og restanser
Ved avslutningen av andre tertial hadde politiet nær 118 000 saker under arbeid,


Det er en betydelig nedgang fra året før. Nedgangen siste år gjelder i all hovedsak saker som er påtaleavgjort, men ikke rettskraftig. Disse gikk ned med 18,8 prosent.