november 08

Fortsatt stabil andel uføretrygdede hittil i 2021


10,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år mottok uføretrygd ved utgangen av september 2021. Andelen har holdt seg sammenhengende stabil i alle måneder hittil i år. Sammenlignet med samme tidspunkt i 2020 økte andelen med 0,1 prosentpoeng.


Ved utgangen av september 2021 mottok 360 000 personer i alderen 18–67 år uføretrygd. Det var en nedgang på 660 personer fra utgangen av juni. Sammenlignet med for ett år siden var det en økning på 2 800 personer opplyser NAV.– Både antallet og andelen mottakere av uføretrygd har økt over flere år, men i løpet av 2021 har både andelen og antallet stabilisert seg. Dette skyldes særlig at flere har fått forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger under pandemien, og dermed har færre enn normalt gått over til å motta uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Færre eldre uføretrygdede

I løpet av det siste kvartalet var det kun mindre endringer i andelen som mottok uføretrygd i de ulike aldersgruppene. Vi ser en økning for 30–39-åringene, men en svak nedgang for 18-19-åringene og for aldersgruppene over 45 år. Sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har det vært en liten økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 25 til 44 år, mens det var en nedgang for de over 60 år med 680 personer. For de andre aldersgruppene var det samme andel som for ett år siden.


Lavest andel uføretrygdede i Oslo

Ved utgangen av september 2021 var det høyest andel mottakere av uføretrygd i fylkene Agder (14,2 %), Nordland (13,9 %) og Innlandet (13,8 %), mens det var færrest i Oslo (6,2 %). Tall som er korrigert for aldersforskjeller mellom fylkene, viser at andelen som mottok uføretrygd det siste året har økt i fylkene Agder og Rogaland med 0,2 prosentpoeng, samt Innlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag med 0,1 prosentpoeng. De andre fylkene hadde samme andel.


– Fylker med høy andel eldre har også en høy andel som mottar uføretrygd. En yngre befolkning trekker derimot andelen som får uføretrygd ned. Det samme gjør et mer fleksibelt og variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen. Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå vil også ha innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier Holte.aktuell link NAV