november 25

Flere unge får psykisk helsehjelp


Foto via Helse Sør-ØstDet er en økning i antall barn og unge som får behandling for psykiske plager og lidelser ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Per september har økningen i polikliniske kontakter vært på om lag 20 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.Fram til september har det vært over 70 000 flere konsultasjoner innen psykisk helsevern for barn og unge enn samme periode i 2019. I Helse Sør-Øst er psykisk helsevern blitt styrket med øremerkede ressurser, og alle sykehusene i regionen melder om større aktivitet enn tidligere.


Etterspørselen etter tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge har økt de to siste årene. I september var det over 30 prosent flere nye henvisninger til de barne- og ungdomspsykiatriske sentrene enn i september 2019.


– Det er en stor oppgave å møte det økte behovet, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich i en melding: Han forteller at sykehusene i regionen gjør en stor innsats og at det arbeides med å få til en enda bedre samhandling med kommunene om vurdering av henvisninger og nye måter å organisere arbeidet på.Det er en spesielt mange henvisninger fra barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser. – Det er avgjørende at barn og unge med psykiske helseutfordringer får den hjelpen de trenger til rett tid og på riktig nivå, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule. Hun mener at et godt og sammenhengende tilbud kan redusere risikoen for et mer omfattende behandlingsbehov i ung voksen alder.Helse Sør-Øst RHF vil fortsatt ha stor oppmerksomhet rettet mot psykisk helsevern for barn og unge. – Vi kommer blant annet til å følge med på antall henvisninger, ventetider, kvalitet i tilbudet og tilgjengelig kompetanse, sier Skule. Styret i Helse Sør-Øst RHF ble orientert om utviklingen innen psykisk helsevern for barn og unge på styremøtet torsdag 25. november.