desember 18

Nygård mener situasjonen i byene har gitt kundene et svært uoversiktlig marked


Foto via Norges Taxiforbund


-Vi har gjennomført den første runden med kartleggingsmøter, først med aktørene i næringen, så med fylkeskommunene og til slutt med kontrollmyndighetene. Vi kan ikke si så mye konkret nå, men vil ta de lavthengende fruktene først. Lovendringer krever utredninger, og vil ta litt mer tid. Dette sier den nye samferdselsministeren, Jon-Ivar Nygård (A) i en samtale med TAXI:Hurdals-plattformen er klar på at frislippet i drosjenæringen skal snus, men det er flere utfordringer på veien mot en reregulering. I første omgang vil kontrollene bli skjerpet. Høringen om alternativ til taksameter vil gå sin gang, men statsråden varsler en rask konklusjon etter at den er avsluttet den 22. desember. Et annet kortsiktig tiltak er skjerpede kontroller, og det har statsråden signalisert til etatene. Kompetansekrav til løyvehavere vurderes, sammen med mulige bransjekrav generelt.


Overetablering

– Hovedbildet er at frislippet har gitt stor overetablering i de større byene, dårligere tilbud i distriktene og lavere inntjening. Vi vil ha en næring det går an å leve av, sier Nygård. Han viser til regjeringens arbeid med en handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringene, og mener det er naturlig at drosjene tas med også der. Regjeringen, ved arbeidsminister Hadia Tajik, følger også opp Fougner-utvalget, som har sett på organisering i arbeidslivet, herunder løsarbeidsproblematikken.
– Det er viktig at vi har et system der det er ikke er uklart hvem som er arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Nygård.


Uoversiktlig for kundene

Han er klar på at taxi er en del av kollektivtransporten, og må sees i sammenheng med den. Med utgangspunkt i Hurdals-plattformen er den nye politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet i gang med arbeidet for et system som er tjenlig både for kundene og dem som skal ha sitt utkomme i næringen.Nygård mener situasjonen i byene har gitt kundene et svært uoversiktlig marked, der mange ikke vet hvem de kjører med. Gjeninnføring av sentraltilknytning er ett av målene.


Dansk modell

ESAs krav om fri etableringsrett er en utfordring, men de ser på den danske modellen, der krav til bransjen kan kanaliseres gjennom sentralene. – Vi må se nøye på hvilket handlingsrom vi har, sier Nygård. Foruten statsråden selv, som kom fra jobben som ordfører i Fredrikstad, består politisk ledelse av statssekretærene Mette Gundersen og Johan Vasara, samt politisk rådgiver Jakob Vorren. Alle er fra Arbeiderpartiet.