januar 06

«Dansk sykkelsti» inn i vegnormalen. Envegs..


Envegsregulert sykkelveg med fortau er testet ut i Åkerbergveien i Oslo. Foto via Statens vegvesen / J S Asmyr
Envegsregulert sykkelveg med fysisk skille som skiller syklende fra gående og kjørende med kantstein er nå inkludert i normalen for veg- og gateutforming. Det opplyser Statens vegvesen:Envegsregulerte sykkelveger er vanlig blant annet i Danmark og Nederland, mens normert løsning i Norge har til nå vært tovegs sykkelveg der man sykler i begge retninger.


Vellykket Oslo-test

Envegsregulert sykkelveg er testet ut og evaluert i Oslo. Erfaringer herfra var gode og tilsa at løsningen burde inkluderes i vegnormalene. Vegdirektoratet har nå vedtatt nye normalbestemmelser for utforming, skilting og oppmerking av envegsregulert sykkelveg med fortau. Dette har vært en etterspurt løsning i norske byer, og det var derfor viktig å få på plass et regelverk for løsningen i henhold til norske trafikkregler og øvrig regelverkPilotprosjekt

– Envegsregulert sykkelveg med fortau er ikke egnet overalt, men kan være et godt alternativ på utfordrende strekninger med mye biltrafikk og fartsgrense 40-50 km/t. Ved å skille syklende fysisk fra både motorisert trafikk og gående, kan tiltaket føre til økt trygghet og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Tiltaket er arealkrevende og kan derfor kun brukes i relativt brede gater. Tiltaket er mest aktuelt der det er potensial for mange syklende og som en del av en sammenhengende sykkelrute, heter det i Vegvesenets vegnormal.Envegsregulert sykkelveg er et av seks pilotprosjekter for sykkel, som Statens vegvesen tester ut i en rekke byer for å få mer kunnskap og konkrete erfaringer med nye sykkeltiltak.