januar 27

Nå skal studentenes helse og trivsel i hele landet kartlegges. Hvordan er det egentlig..


Foto via SiOStudentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar sendes undersøkelsen på ny ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.


Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel. Den er kanskje også den største undersøkelsen internasjonalt beskriver SiO i en melding:


– Det har stor samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene har det, og å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og flere tema, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Viktige svar om studentenes behov

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning – Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon. Undersøkelsen er med på å gi oss svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen, sier Lønning.


Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er

Forhold på studiestedet
Studieferdigheter
Sosiale forhold
Boligsituasjon
Økonomi
Trivsel og livskvalitet
Fysisk og psykisk helse
Rusmidler
Søvn
Suicidalitet og selvskading
Mobbing og seksuell trakassering
I tillegg blir studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema.


Inkluderer flere grupper

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO.

– Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelsen. Fra og med fjorårets tilleggsundersøkelse er studenter ved landets fagskoler også inkludert som en egen gruppe, forteller Lønning.