januar 31

Fremdeles høy tillit til politiet


Foto via Politiet


Ifølge politiets innbyggerundersøkelse for 2021 har 80 prosent av innbyggere ganske eller svært stor tillit til politiet. 93 prosent føler seg trygge i sitt nærområde opplyser Politidirektoratet på sine nettsider:


-Covid19-pandemien har gjort at 2021 har vært nok et unntaksår for politiet og samfunnet for øvrig. Det er derfor gledelig at politiet opprettholder sin høye tillit i befolkningen. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, og det er takket være den gode innsatsen fra medarbeiderne i politiet at vi ligger stabilt høyt på denne målingen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.


Bedre overordnet inntrykk av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet

72 prosent svarer at det er lett å komme i kontakt med politiet ved behov. Det er en fremgang på fire prosentpoeng fra 2020. 61 prosent mener politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp. Det er en fremgang på ett prosentpoeng fra 2020. 59 prosent mener politiet regelmessig er synlige i lokalområde. Det er tre prosentpoeng opp fra undersøkelsen i 2020.


Ulik oppfatning basert på kommunestørrelse

Mens 66 prosent i store kommuner er helt eller delvis enig i at politiet kommer raskt til stedet ved akutt behov for hjelp, svarer henholdsvis 55 og 39 prosent det samme i mellomstore og små kommuner. I små kommuner er 46 prosent helt eller delvis enig i at politiet er regelmessig synlig i lokalområde. I mellomstore og store kommuner er svarprosenten henholdsvis 57 og 62. – Vi ser fra undersøkelsen at det er til dels store variasjoner av hva slags inntrykk man har av politiets tilstedeværelse og tilgjengelighet i små, mellomstore og store kommuner. De to siste årene har fokus vært å øke antall politifolk lokalt. Selv om de overordnede resultatene kan indikere at vi beveger oss i riktig retning, viser tallene på kommunenivå at dette er et arbeid som må vi fortsette med i årene som kommer, kommenterer Bjørnland.


Høy fysisk trygghet, men ikke like trygge digitalt

93 prosent av innbyggerne føler seg ganske eller meget trygge i sitt nærområde. Trygghetsfølelsen er størst i store kommuner og lavest blant innbyggere i små kommuner. Innbyggerne føler seg mindre trygge når de bruker digitale tjenester på internett eller mobiltelefon. 71 prosent svarer her at de føler seg meget eller ganske trygg. Om lag én av tre er bekymret for å bli utsatt for ID-tyveri og svindel eller bedrageri på nett. Dette er samtidig områder hvor man har noe mindre tillit til politiets evne til å håndtere hendelsene.


-Politiet skal være tilgjengelig for innbyggerne der de er, både fysisk og digitalt. Når folk er på internett, så må de også kunne komme i kontakt med politiet der. Innbyggerne ønsker å kunne løse flere oppgaver knyttet til politiets tjenester på nett – og det skal vi tilrettelegge for i enda større grad fremover. Vi ønsker at folk skal kunne komme i kontakt med oss fysisk ved behov, og digitalt når de kan, forklarer Bjørnland.


Omtalte enkelthendelser påvirker trolig

Det er en svak nedgang i publikums tillit fra 2020 til 2021. Mens 80 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet i 2021, var tallet i 2020 og 2019 på henholdsvis 82 og 79 prosent. -Nesten fire av ti oppgir at politiets omtale i media er avgjørende for tilliten de har til politiet. Med det bakteppet, så er det flere enkeltsaker og hendelser som har vært omtalt i 2021, hvor politiet har fått kritikk som kan ha påvirket disse tallene. Eksempelvis har politiets håndtering av noen profilerte eldre straffesaker vært mye omtalt, og vi utelukker ikke at det kan ha bidratt til fjorårets svake nedgang i tillit, forklarer Bjørnland.