mars 08

– Vi trenger flere kvinner i lokalpolitikken


I dag markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Fortsatt fins det flere kommunestyrer med en stor overvekt av menn, og i mange kommuner er det fortsatt få kvinner i ledervervene.


– Jeg ønsker å bruke 8. mars til å minne partiene og de lokale listene om det viktige ansvaret de har for å gi kvinner og menn like muligheter som kandidater på valglisten, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.


Det er over hundre år siden vi fikk stemmeretten for kvinner.

– Som et av de første landene i verden fikk kvinner i Norge stemmerett og rett til å stille til valg ved kommunestyrevalg. Det var en viktig milepæl for å bli et fullverdig demokrati. Med 40 prosent kvinner i kommunestyrene og 35 prosent kvinnelige ordførere, går utviklingen riktig vei også når det gjelder å bruke de formelle rettighetene i praksis. Norge har kommet langt, men vi ikke i mål når det gjelder kjønnsbalanse i politiske verv i lokalpolitikken.

Representasjonsbarometeret viser andelen kvinner i kommunestyrer og formannskap, og om ordfører er kvinne eller mann i alle landets kommuner. I tillegg viser det andelen kvinner som partiene ga stemmetillegg på valglistene til 2019-valget. Representasjonsbarometeret synliggjør at det fortsatt er stor variasjon mellom kommuner når det gjelder andelen kvinner i kommunestyrene og i lederverv – og at partiene fortsatt prioriterer menn når de gir stemmetillegg på valglistene.– Gjennom listeforslagene kan partiene bidra til god kjønnsbalanse ved å gi like mange kvinner som menn stemmetillegg. Husk at den mest synlige plassen er førsteplassen, sier Gram.