april 26

Vårrengjøring av hovedvegnettet i Østfold og Follo er i gang


Foto via Statens vegvesen


Statens vegvesen har startet den årlige vårrengjøringa av europavegene i Østfold og Follo. Arbeidet skjer på kvelds- og nattestid, og skal være ferdig i løpet av første uka i mai.Vårrengjøringa på E6 og E18 i Østfold og Follo er i gang. (Illustrasjonsfoto: Armin Jadidi / Verdi media)
Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler vegbane, gang- og sykkelveger, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksvegnettet og alle installasjonene langs vegen. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når vegstøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.


Nattarbeid når trafikken er lav

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveger og gang- og sykkelveger starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter. Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer. – Vår driftsentreprenør jobber om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på vegene, sier byggeleder Kim Eirik Konsghaug i Statens vegvesen. Han ber trafikantene ta hensyn til nattarbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.